CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

(primjena od 1.siječnja 2020.)

 

 

Cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge na koje je FERK dao suglasnost svojom Odlukom broj 07-02-1002-01/19 od 31.10.2019. godine, a koje se primjenjuju od 1.1.2020. godine, su:

 

 

U cijene usluge javnoga opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge uključeni su tarifni stavovi za korisnike distribucijskoga sustava iz Odluke FERK-a broj 01-07-1032-02/17 od 14.12.2017. godine, kao i cijena nabave električne energije i cijena usluge opskrbe javnog opskrbljivača. U cijene nije uračunata naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK kao ni porez na dodanu vrijednost koje javni opskrbljivač ima obvezu evidentirati na svakom pojedinačnom računu kupca, sukladno važećim propisima.

 

Cijene usluge javnog opskrbljivača sastoje se od obračunskih elemenata:
a) Aktivna energija – obračunski element izražen u kWh (kilovatsatima), a predstavlja utrošenu aktivnu električnu energiju unutar obračunskog razdoblja i mjeri se mjernim uređajem kod svakog krajnjeg kupca.

Svaki krajnji kupac priključen na elektroenergetski sustav obvezan je imati mjerni uređaj, a vrstu i karakteristike mjernog uređaja određuje ODS sukladno Općim uvjetima za isporuku električne energije i Pravilniku o mjernom mjestu krajnjeg kupca.

 
b) Obračunska snaga – obračunski element izražen u kW (kilovatima), a određuje se za odgovarajuće obračunsko razdoblje (mjesec), na jedan od sljedećih načina:
a) mjerenjem vršnog opterećenja, ukoliko krajnji kupac posjeduje mjerni uređaj,
b) na osnovi maksimalnog opterećenja iz dodijeljene krivulje opterećenja za mjerna mjesta koja nemaju ugrađena intervalna brojila.

Izmjereno vršno opterećenje je najveće prosječno ostvareno 15-minutno opterećenje u obračunskom razdoblju.

Maksimalno opterećenje iz dodijeljene krivulje opterećenja predstavlja najveće prosječno satno opterećenje u obračunskom razdoblju.

Prilikom obračuna iznosa za obračunsku snagu u oba slučaja uzima se vrijednost vršnog opterećenja koje je postignuto u vrijeme primjene većih dnevnih tarifnih stavova (ukoliko tarifnim dizajnom budu utvrđeni veći i manji tarifni stavovi tijekom dana).

FERK može odlučiti kako se dio ili ukupni troškovi u svezi sa snagom preračunavaju u troškove električne energije za pojedine kategorije i grupe potrošnje.

 

c) Prekomjerno preuzeta jalova energija – obračunski element izražen u kVArh (kilovarsatima), a predstavlja prekomjerno utrošenu reaktivnu električnu energiju unutar obračunskog razdoblja i mjeri se mjernim uređajem.

Krajnjim kupcima se obračunava i naplaćuje samo prekomjerno preuzeta jalova električna energija. Prekomjerno preuzeta jalova električna energija je pozitivna razlika između stvarno preuzete jalove električne energije (kVArh) i jalove električne energije koja odgovara faktoru snage cos φ = 0,95, odnosno to je jalova električna energija koja prelazi 33% od preuzete aktivne električne energije.

 

d) Mjerno mjesto kupca – obračunski element vezan za jednog kupca, odnosno za svako pojedinačno mjerno mjesto, ukoliko krajnji kupac ima više mjernih mjesta.
 

Sezonsko diferenciranje:

Viša (zimska) sezona traje od 1.1. do 28/29.2. i od 1.11. do 31.12.

Niža (ljetna) sezona traje od 1.3. do 31.10.

 

Dnevno diferenciranje:

Veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 7:00h do 13:00h i od 16:00h do 22:00h, tijekom zimskog računanja vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 0:00h do 7:00h, od 13:00h do 16:00h i od 22:00h do 24:00h, tijekom zimskog računanja vremena, te nedjeljom.

Veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 8:00h do 14:00h i od 17:00h do 23:00h, tijekom ljetnog računanja vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 0:00h do 8:00h, od 14:00h do 17:00h i od 23:00h do 24:00h, tijekom ljetnog računanja vremena, te nedjeljom.

 

Kategorije potrošnje:

 

a) Kućanstva – električnu energiju preuzimaju na 0,4 kV naponskoj razini;
b) Ostala potrošnja – električnu energiju preuzima na 0,4 kV naponskoj razini.

 

Grupe unutar kategorije Kućanstva:

 

a) I tarifna grupa – kupci koji posjeduju jednotarifno ili dvotarifno brojilo bez uklopnog sata ili nekog drugog uređaja za upravljanje tarifom,
b) II tarifna grupa – kupci koji posjeduju dvotarifno brojilo s uklopnim satom ili nekim drugim uređajem za upravljanje tarifom.

 

Grupe unutar kategorije Ostala potrošnja:

 

a) I tarifna grupa – kupci priključeni na 0,4 kV naponskoj razini, koji nisu kućanstva niti javna rasvjeta, imaju vršno opterećenje iz elektroenergetske suglasnosti veće od 23 kW, te istu ne mogu mijenjati i prelaziti u neku drugu grupu potrošnje;

b) II tarifna grupa – kupci priključeni na 0,4 kV naponskoj razini, koji nisu kućanstva niti javna rasvjeta, imaju vršno opterećenje iz elektroenergetske suglasnosti manje ili jednako 23 kW i posjeduju dvotarifno brojilo s uklopnim satom ili nekim drugim uređajem za upravljanje tarifom;

c) III tarifna grupa – kupci priključeni na 0,4 kV naponskoj razini, koji nisu kućanstva niti javna rasvjeta, imaju vršno opterećenje iz elektroenergetske suglasnosti manje ili jednako 23 kW i posjeduju jednotarifno ili dvotarifno brojilo bez uklopnog sata ili nekog drugog uređaja za upravljanje tarifom;

(d) IV tarifna grupa – kupci priključeni na 0,4 kV napon, koji nisu kućanstva niti javna rasvjeta, a koji posjeduju jednotarifno ili dvotarifno brojilo bez uklopnog sata ili nekog drugog uređaja za upravljanje tarifom, a pripadaju sljedećim objektima: jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece, učenika, studenata, vjerskih službenika, invalida, osoba s umanjenom sposobnošću, staraca i umirovljenika, hospiciji, ustanove socijalne skrbi, pučke kuhinje, uredi humanitarnih organizacija i crvenog križa, udruženja hendikepiranih osoba, vjerski objekti, gospodarska društva, ustanove i organizacije osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ broj 9/10), male crpke za vodu, priključne snage do 5 kW, koje su namijenjene za kućanstva i gospodarska imanja i mini farme priključne snage do 5 kW;

(e) V tarifna grupa – kupci priključeni na 0,4 kV napon, koji nisu kućanstva niti javna rasvjeta, a koji posjeduju dvotarifno brojilo s uklopnim satom ili nekim drugim uređajem za upravljanje tarifom, a pripadaju sljedećim objektima: jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece, učenika, studenata, vjerskih službenika, invalida, osoba s umanjenom sposobnošću, staraca i umirovljenika, hospiciji, ustanove socijalne skrbi, pučke kuhinje, uredi humanitarnih organizacija i crvenog križa, udruženja hendikepiranih osoba, vjerski objekti, gospodarska društva, ustanove i organizacije osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ broj 9/10), male crpke za vodu, priključne snage do 5 kW, koje su namijenjene za kućanstva i gospodarska imanja i mini farme priključne snage do 5 kW.

 

 

 

Krajnji kupci iz kategorija potrošnje 110 kV, 35 kV, 10 kV i Javna rasvjeta vezano za uvjete ugovaranja opskrbe električnom energijom mogu se obratiti Javnom poduzeću „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na e-mail: opskrba@ephzhb.ba.

 

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.