Ukoliko imate pitanja, želite uputiti primjedbu, prijedlog, sugestiju, ideju ili pohvalu na
naš rad na raspolaganju vam je

INFORMATIVNI CENTAR ZA KUPCE
JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Kontaktirati nas možete jednim od sljedećih kanala:

 • pozivom na besplatni broj telefona: 080 080 001;
 • pozivom na broj telefona 00387 36 335 460 – za pozive iz inozemstva;
 • putem faksa na broj telefona 036 335 462;
 • putem e-maila opskrba@ephzhb.ba;
 • ili putem pošte na adresu:

  JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar – Opskrba električnom energijom
  Informativni centar za kupce
  Zagrebačka 1
  88000 Mostar.


ČESTA PITANJA

1. Što je kategorija i grupa potrošnje?
Tarifni kupci razvrstavaju se u kategorije potrošnje, u ovisnosti od naponske razine na mjestu preuzimanja električne energije, kao i prema načinu i namjeni potrošnje električne energije.
Kategorije su potrošnje:
-kupci koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV naponu i višem,
-kupci koji električnu energiju preuzimaju na 35 kV naponu
-kupci koji električnu energiju preuzimaju na 10(20) kV naponu,
-kućanstva, koja električnu energiju preuzimaju na 0,4 kV naponu,
-ostala potrošnja, koja električnu energiju preuzima na 0,4 kV naponu, i
-javna rasvjeta, koja električnu energiju preuzimaju na 0,4 kV naponu.
U okviru navedenih kategorija prema načinu mjerenja aktivne energije i snage, načinu potrošnje i vršnom opterećenju potrošnje kupcima određuju se i različite grupe potrošnje, te se sukladno tomu na mjesečnoj razini, prema cijenama određenim tarifnim stavovima fakturiraju i tarifni elementi.

2. Koji su tarifni elementi?
Tarifni elementi za obračun električne energije utvrđeni su Tarifnim sustavom za prodaju električne energije, a čije su jedinične cijene definirane Odlukom o tarifnim stavovima za prodaju električne energije koju donosi Regulatorna komisija za električnu energiju u F BiH (FERK).
Tarifni elementi za kupce mogu biti obračunska snaga, preuzeta električna energija i mjerno mjesto kupca.

– Obračunska snaga je tarifni element u svezi s potrebnom snagom elektroenergetskoga sustava za zadovoljenje potražnje (opterećenja) u razdobljima različita opterećenja sustava. Izražena je u kilovatima (kW) i određuje se za odgovarajuće vremensko razdoblje (mjesec) mjerenjem vršnoga opterećenja, odnosno najvećega opterećenja koje kupac postigne u vremenskom intervalu od petnaest (15) minuta tijekom mjesečnoga obračunskog razdoblja, a koje je postignuto u vrijeme primjene većih dnevnih tarifnih stavova. Ukoliko se mjernim uređajem ne registrira vrijeme postizanja vršnoga opterećenja, smatra se kako je postignuto u vremenu većega dnevnog tarifnog stava te se na temelju toga i obračunava.
– Pod preuzetom električnom energijom razlikuje se:
– Aktivna električna energija izražena u kWh, a koja predstavlja količinu aktivne električne energije utrošene u određenom razdoblju. Mjeri se mjernim uređajem kod svakoga kupca.
– Jalova električna energija izražena u kVArh, koja predstavlja količinu prekomjerno preuzete jalove električne energije u određenom razdoblju. Mjeri se mjernim uređajem, a kupcu se obračunava samo prekomjerno preuzeta jalova energija, odnosno jalova energija koja prelazi 33 % od preuzete aktivne energije.
– Mjerno mjesto kupca je mjesto na kojem se nalaze mjerila električne energije (brojilo, uklopni sat i drugo) na temelju čijeg očitanja se radi obračun potrošene električne energije. Mjerno mjesto kupca je tarifni element vezan za jednog kupca, odnosno jedno mjerno mjesto, ukoliko kupac ima više mjernih mjesta. Troškovi vezani za mjerno mjesto kupca su troškovi održavanja priključka, održavanja mjernog mjesta, očitanja i baždarenja mjernih uređaja, obrade podataka kupca, obračuna, fakturiranja i naplate električne energije.

NAPOMENA!
Privremena odjava kupca električne energije ne može trajati dulje od 3 godine. U slučaju da se kupac ne prijavi u danom razdoblju, gubi status kupca i priključak se demontira. Nakon demontaže priključka, za ponovno dobivanje priključka električne energije potrebno je ishoditi novu prethodnu elektroenergetsku suglasnost, sklopiti Ugovor o priključenju i platiti naknadu za priključenje, ishoditi elektroenergetsku suglasnost, te sklopiti Ugovor o opskrbi električnom energijom i Ugovor o korištenju distribucijske mreže.

4. Dostava očitanja brojila
Dostavu stanja brojila kupac može izvršiti osobno, dolaskom u nadležnu poslovnicu/radnu jedinicu Opskrbe, ili pisanim putem preko Obrasca za prigovor u kojem je potrebno unijeti sve tražene podatke i trenutačno stanje kWh, na adresu poslovnice/radne jedinice navedenu na računu za električnu energiju.
Stanje se brojila, koje je kupac naveo u svom zahtjevu, u nadležnoj poslovnici/radnoj jedinici provjerava, upisuje te na osnovu istoga kupac dobiva novi račun za električnu energiju.

5. Kako kupac može prigovoriti na račun za električnu energiju?
Svaki kupac ima pravo podnijeti prigovor Opskrbi iz područja obrade obračunskih elemenata, obračuna potrošnje električne energije, ispostave računa kupcima, naplate isporučene električne energije i pružanja usluga. Prigovor se podnosi isključivo u pisanom obliku u roku petnaest (15) dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora, a detaljan tijek njegova rješavanja propisan je „Pravilnikom za rješavanje prigovora i informiranje krajnjih kupaca u Opskrbi električnom energijom.

6. Kada nastupa primjena nižih/viših sezonskih tarifnih stavova, a kada se primjenjuju veći/manji dnevni tarifni stavovi?
Niži (ljetni) sezonski tarifni stavovi primjenjuju se u razdoblju od 1. ožujka do 31. listopada tekuće godine (točnije osam mjeseci) za obračun utrošene električne energije.
Tijekom ljetnog računanja vremena veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 8.00 do 14.00 i od 17.00 do 23.00, a manji dnevni tarifni stavovi od 0.00 do 8.00, od 14.00 do 17.00 i od 23.00 do 24.00, te nedjeljom.
Tijekom zimskog računanja vremena veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 7.00 do 13.00 i od 16.00 do 22.00, a manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 0.00 do 7.00, od 13.00 do 16.00 i od 22.00 do 24.00, te nedjeljom.
Omjer između više i niže sezone je 1,3:1, po tarifnim elementima aktivna električna energija i obračunska snaga, dok je omjer većih i manjih dnevnih tarifnih stavova 2:1 po tarifnom elementu aktivna električna energija.

7. Kako plaćati račune?
Plaćanje računa za električnu energiju vrši se u roku petnaest (15) dana od dana izdavanja računa. Kupac je u mogućnosti platiti račun uplatom na blagajnama JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bez naknade), u poštanskim uredima Hrvatske Pošte d.o.o. Mostar i u bankama tako što se naznači račun banke preko koje se vrši uplata.

8. Što je limitator?
Limitator odnosno ograničavalo strujnog opterećenja je uređaj koji kod kupaca ograničava strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istodobno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću, odnosno ugovorena s JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

9. Kategorije i kriteriji za subvencioniranje kupaca
Vlada F BiH donijela je „Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti“. Tom Odlukom obuhvaćeni su kupci JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar iz kategorije kućanstvo, koji ostvaruju pravo na najniži iznos mirovine koju je u tekućem mjesecu isplatio Zavod MIO/PIO u F BiH, te pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji imaju izdana rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u F BiH. Osnovni je preduvjet za ostvarivanje subvencije mjesečna potrošnja električne energije ispod prosječne, odnosno ispod 348 kWh. Subvencija se iskazuje na računu za električnu energiju kao posebna stavka, u iznosu do maksimalno 7 KM.
Pravo na subvenciju imaju umirovljenici s najnižom mirovinom koju je u tekućem mjesecu isplatio Zavod MIO/PIO u Federaciji BiH, korisnici zajamčene mirovine od 414 KM, korisnici razmjerne mirovine koja se isplaćuje iz Republike Srpske do iznosa od 414 KM, i korisnici koji primaju stalnu novčanu pomoć (imaju rješenja) od nadležnih službi odnosno centara za socijalni rad u FBiH.
Kupac može provjeriti ostvaruje li pravo na subvenciju u poslovnicama Opskrbe električnom energijom (pozivom na broj telefona koji je naznačen na računu za utrošenu električnu energiju ili na blagajnama/šalterima), kao i pozivom na besplatan broj telefona 080 080 001 u Informativnome centru za kupce.

10. Pravo kupca na naknadu zbog nastale štete
Ukoliko kupac pretrpi štetu zbog neopravdana prekida isporuke ili isporuke nekvalitetne električne energije do koje je došlo krivnjom distributera, zbog neispunjavanja odredbi Općih uvjeta za isporuku električne energije i izdane elektroenergetske suglasnosti ili obveza preuzetih ugovorom o priključenju, kao i štete nastale zbog obustave isporuke električne energije, koja se može pripisati krivnji opskrbljivača, ima pravo na naknadu nastale štete.
Odgovornost za učinjenu štetu, načela obračuna i visina naknade rješavaju se sporazumno, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. U slučaju da se ne postigne sporazum o odgovornosti za učinjenu štetu i visini naknade štete, svaka strana ima pravo pokrenuti sudski proces.

11. Mogućnost raspodjele zajedničke potrošnje
Kupcima koji žive u stambenoj zgradi i ostvaruju zajedničku potrošnju sa svojim susjedima, imaju zajedničku crpku za vodu ili dijele troškove javne rasvjete, JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar nudi mogućnost ravnomjerne raspodjele ukupne zajedničke potrošnje na sve korisnike mjernoga mjesta. Tom uslugom iznos računa za utrošenu električnu energiju zajedničke potrošnje na mjernom mjestu prikazuje se kao zasebna stavka na računu za električnu energiju svakog korisnika pojedinačno.
Za raspodjelu je potrebno da svi korisnici zajedničke potrošnje na mjernom mjestu potpišu Odluku o imenovanju predstavnika i podjeli zajedničke potrošnje, te izaberu svog predstavnika koji će u ime svih potpisati Ugovor o opskrbi električnom energijom.
Potrebni obrazac može se preuzeti u nadležnoj poslovnici/radnoj jedinici.
NAPOMENA:
Potraživanja za zajedničku potrošnju imaju isti status kao i potraživanja za električnu energiju preuzetu na mjernom mjestu kupca, koji je i krajnji korisnik zajedničke potrošnje, pa se plaćanje ne može razdvajati.

12. Kako postupiti prigodom nestanka električne energije?
Nestanak električne energije može biti posljedica:
-kvara u elektroenergetskome sustavu,
-radova na elektroenergetskoj mreži,
-pomanjkanja električne energije (redukcije).
Informacije o razlozima nestanka električne energije možete dobiti pozivom na broj telefona za prijavu kvarova koji se nalazi na poleđini vašeg računa za električnu energiju.
Konkretne informacije o planiranim radovima i isključenjima koje se odnose na vašu poslovnicu/radnu jedinicu možete naći pod poljem Planirana isključenja električne energije.
U slučaju nestanka električne energije, preporučamo vam da isključite sva trošila, osim jednoga rasvjetnog tijela koje će vam poslužiti za provjeru stanja sustava. Kada se stanje u sustavu normalizira, postupno uključujte trošila koja su vam nužna.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.