UPRAVA DRUŠTVA

 

Uprava Društva organizira rad i rukovodi poslovanje, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja, sukladno važećim propisima i aktima Društva.

Upravu Društva čine:


dr.sc. Drago Bago, dipl. ing. el., generalni direktor


Vedrana Ćavar, dipl. iur., izvršna direktorica za pravne poslove


Sonja Sušac, mag. ing. el., izvršna direktorica za razvoj


Jelena Bukić, univ. spec. oec., izvršna direktorica za ekonomske poslove


Vitomir Dodig ,dipl. ing. el., izvršni direktor za proizvodnju el. energije


Mario Bandić, dipl. ing. el., izvršni direktor za distribuciju el. energije


Josip Čelar, dipl. oec., izvršni direktor za opskrbu el. energijom


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.