TEKUĆI PROJEKTI JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D. MOSTAR


VE MESIHOVINA - PRVA VJETROELEKTRANA U BIH

Integralnom studijom razvoja 2006.-2010. s projekcijom na 2020. godinu, koja je sastavni dio strategije razvoja Bosne i Hercegovine i strategije razvoja energetskoga sektora Federacije BiH, pored ostalih investicija, planirana je izgradnja novih proizvodnih objekata JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
Vlada je Federacije BiH donijela Odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata, te odredila JP Elektroprivrede HZ HB nositeljem aktivnosti za 11 novih proizvodnih objekata, među kojima su i četiri vjetroelektrane.
S ciljem dugoročnoga osiguranja dovoljnih količina električne energije i zadovoljenja potreba svih kupaca električne energije, te promicanja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova, na prostoru djelovanja JP Elektroprivrede HZ HB, pored ostalih, na projektima vjetroelektrana intenzivno se radi od 2004. godine.

Te godine uz potporu Kraljevine Španjolske, napravljen je prvi korak, te je izrađena Studija mogućnosti korištenja energije vjetra u proizvodnji električne energije.

Spomenuti su projekti danas u različitim fazama priprema, a najviše je učinjeno na realizaciji VE Mesihovina, Tomislavgrad, pa je JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar prvo javno poduzeće u BiH koje je započelo s izgradnjom jedne vjetroelektrane na našim prostorima.

 

Karakteristike VE Mesihovina
VE Mesihovina će imati 22 vjetroturbine pojedinačne instalirane snage max 2,5 MW, što će činiti ukupnu instaliranu snagu od max 55 MW, ovisno o izboru odnosno snazi pojedine vjetroturbine. Očekivana godišnja proizvodnja biti će od 128,5-165,5 GWh električne energije ovisno o instaliranoj snazi vjetroelektrane. Za ovu investiciju vrijednu 78 milijuna eura osigurana su financijska sredstva, potpisanim Ugovorom o projektu i kreditu, te Ugovorom o financiranju projekta između Njemačke razvojne banke KfW, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Kreditna su sredstva 71 milijuna eura, 1 milijun eura grant sredstava (za konzultantske usluge) dok su vlastita sredstva poduzeća 6 milijuna eura. Planirano je vrijeme izgradnje VE Mesihovina tri godine, a prvi se kilovati proizvedene električne energije očekuju krajem 2017. godine.

 
Realizacija VE Mesihovina

VE Mesihovina realizira se u tri (3) lota:

Lot 1a

  • Inženjering, nabava, isporuka i izgradnja 22 vjetroturbine multi MW klase s temeljima uključujući sustav upravljanja, građevinske i elektro radove.

Lot 1b

  • Inženjering, nabava, isporuka i izgradnja TS 20/110 kV Gornji Brišnik s priključkom na EES, SN električne radove uključujući sustav upravljanja i građevinske radove.

Lot 2

  • Izgradnja pristupne ceste, internih prometnica vjetroelektrane Mesihovina i plaformi za kranove.

U tijeku je provedba natječajne procedure za LOT 1a i 1b (iz kreditnih sredstava banke KfW) i LOT 2 (iz vlastitih sredstava EPHZHB).

Dosadašnje aktivnosti na projektu

Projekt izgradnje VE Mesihovina je vrlo složen i specifičan. Prethodile su mu brojne pripremne aktivnosti proteklih godina. Obavljena su sva potrebna mjerenja i analize: izrađene su Studije o mogućnosti korištenja energije vjetra za proizvodnju električne energije kao i Studija utjecaja na okoliš; potpisani su ugovori o koncesiji s Vladom Hercegbosanske županije i sporazum o međusobnoj suradnji i pravu na korištenje zemljišta za VE Mesihovina s općinom Tomislavgrad na čijem se lokalitetu i nalazi.

Općinsko vijeće Tomislavgrada donijelo je i odluku o proglašenju javnoga interesa za ovu vjetroelektranu.

Krajem rujna 2010. godine položen je kamen temeljac, kada su na predviđenoj lokaciji postali vidljivi prethodno navedeni terenski radovi.

Ishođena je okolišna dozvola od Federalnoga ministarstva okoliša i turizma. Završen je pristupni put do lokacije izgradnje i izgradnja privremenog montažnog poslovnog objekta u sklopu formiranja gradilišta za poslovni objekt u Tomislavgradu.

U ožujku 2011. dobivena je urbanistička suglasnost od nadležnog federalnog ministarstva s rokom važenja 1 god. Slijedom, provedena je procedura za produženje Urbanističke suglasnosti za VE Mesihovina kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 1 god. U siječnju 2013. god. ishođeno je načelno odobrenje za gradnju od federalnog ministarstva prostornog uređenja s rokom važenja 5 god.

Temeljem provedenih Geotehničkih istražnih radova za VE Mesihovina za Glavni projekt (lipanj-rujan 2011.god.) izrađena je i revidirana dokumentacija Geotehničkih istražnih radova (Geotehnički elaborat i Geotehnički projekt (Misija G21)) za Glavni projekt VE Mesihovina (listopad-prosinac 2011.) s pripadajućim revizijskim izvješćem ovlaštene institucije (travanj 2012.).

U tijeku je izrada Glavnog projekta za Lot 1 (završetak uvjetuje poznati tip vjetroturbine) i završena je izrada i primopredaja Glavnog projekta za LOT 2 u periodu kolovoz-listopad 2012.

NOS Izradio je Projektni zadatak za izradu Elaborata tehničkog rješenja priključka VE Mesihovina na prijenosnu mrežu te istu dostavio JP EPHZHB 15.01.2013. Budući je preduvjet izradi Elaborata tehničkog rješenja priključka VE Mesihovina na prijenosnu mrežu precizno definirana vjetroturbina sa svim svojim parametrima, izrada Elaborata biti će uvjetovana ugovaranjem isporučitelja vjetroturbina za LOT 1.

Dana 17.12. 2012. Ovlašteno tijelo za provođenje projekata mehanizma čistog razvoja u BiH donijelo je pismeno odobrenje za projekt VE Mesihovina pod rednim brojem 3.

Sukladno Zakonu o izvlaštenju („Službene novine F BiH“, br. 70/07,36/10 i 25/12) kod nadležne službe općine Tomislavgrad u srpnju 2012. god. pokrenut je postupak izvlaštenja nekretnina u svrhu izgradnje VE Mesihovina te je izvlašteno je zemljišta za pristupne puteve, trafostanicu i vjetroturbine VE Mesihovina, tj. provedena je procedura izvlaštenja zemljišta
Završena je terenska provedba Programa ornitoloških istraživanja za VE Mesihovina, kojega je temeljem otvorenog postupka nadmetanja te slijedom sklapanja Ugovora, provela tvrtka Oicon d.o.o. Zagreb. Konačno izvješće po ovom Ugovoru preuzeto je 24.05.2013.

Budući da je 12.11.2014. istjecalo razdoblje važenja okolišne dozvole za izgradnju VE Mesihovina (rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UPI-05-23-159-1/09 SN od 12.11.2009.godine), sukladno članku 54.a. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“, br.33/03 i 38/09) dana 07.10.2014. podnesen je zahtjev za produženje razdoblja važenja iste. Dana 27.11.2014. ishođena je okolišna dozvola kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, UP-I/05-23-159-1/109-SN s rokom važenja od 5 god. od nadnevka uručenja Rješenja.

Prednosti realizacije projekta

Realizacijom projekta VE Mesihovina, osim važnosti za proizvodni sustav JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, poboljšat će se i uvjeti za razvoj poduzetništva i industrije, osigurati nova radna mjesta i poslovi za brojne tvrtke na izvođenju radova, isporuci i ugradnji opreme i dr. Poboljšat će se i prometna infrastruktura, uz niz drugih prednosti za društvenu zajednicu, posebice lokalnu.

Izvođači radova

Dosadašnje poslove u okviru priprema su izvodile različite domaće i inozemne tvrtke. Trenutno je angažirana njemačka konzultantska tvrtka Fichtner GmbH & CO KG s lokalnim podugovaračima odabrana na javnome natječaju za konzultanta VE Mesihovina, do samoga kraja realizacije projekta.

Konzultantski poslovi obuhvaćaju izradu Projekata, asistiranje i provedbu procedure oko nabave roba i usluga, konzultantske usluge kod ugovaranja s isporučiteljima, provedbu nadzora pri realizaciji ugovora o isporukama i montaži opreme, puštanje u rad i pomoć kod konačnog preuzimanja vjetroelektrane.

Ostali izvođači radova i dobavljači će biti poznati također nakon provedbe javnih natječaja, za pojedine poslove koji slijede.

Predstojeće aktivnosti

Završetak procedure za ishođenje Uvjeta za priključenje VE Mesihovina na Elektroenergetski sustav, te procedure ishođenja građevinske dozvole za VE Mesihovina.
Ugovaranje, isporuka, montaža i izgradnja vjetroturbina s temeljima, izvođenje građevinskih, elektro radova i priključka na mrežu.


CHE Vrilo

Otkrivanjem ploče kamena temeljca 16. srpnja 2018. godine počela je gradnja još jedne hidroelektrane u energetskome sustavu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – crpna hidroelektrana (CHE) Vrilo. Puštanje u rad planirano je 2023. godine.

Karakteristike CHE Vrilo
CHE Vrilo je investicija vrijedna 89,11 milijuna eura, a financira se iz kreditnih i grant sredstava Njemačke državne banke za razvoj KfW.
Planirana godišnja proizvodnja CHE Vrilo je 196 GWh električne energije, instalirani protok je 2 x 25 m3/s, a ukupna snaga dva agregata je 66 MW. CHE Vrlio koristit će vodu rijeke Šuice, a za vrijeme smanjena dotoka u Duvanjskome polju crpit će vodu iz Buškog blata u akumulacijski prostor gornjega bazena. Usvojeno rješenje CHE Vrilo sastoji se od izgradnje:
• Gornjega bazena korisnoga volumena 1,8 mil. m3 koji se ostvaruje izgradnjom betonske brane oko 400 m nizvodno od mosta kojim cesta Posušje-Tomislavgrad prelazi tok Šuice
• Ulazne građevine dovodnoga tunela
• Dovodnoga tunela dužine 5207 m i promjera 4,6 m
• Vodne i zasunske komore
• Tlačnog cjevovoda dužine 450 m i promjera 3,8 m
• Strojarnice s izlaznim tunelom i izlaznom građevinom te platoom i rasklopištem
• Donjega bazena korisnoga volumena od 1,9 mil. m3 koji se ostvaruje izgradnjom
• Nasute brane oko 1,4 km nizvodno od strojarnice i betonske brane kod izvora Ričina.

Aktivnosti koje su definirane u usvojenom Master planu:

• Provedba okolišnih istraživanja i izrade Sektorskih studija
• Izrada projektne zadaće za izbor Konzultanta za CHE Vrilo prema Smjernicama KfW-a, provedba natječajne procedure i ugovaranje
• Realizacija konzultantskog ugovora za CHE Vrilo
• Izrada projektne zadaće za izbor projektanta Glavnoga projekta CHE Vrilo, projekta izvedenog stanja CHE Vrilo i provedbu istražnih radova prema Smjernicama KfW-a, provedba natječajne procedure i ugovaranje
• Provedba istražnih radova za Glavni projekt, izrada Glavnoga projekta i projekta izvedena stanja – fazno (po objektima)
• Priprema, podnesak zahtjeva i ishođenje koncesije za CHE Vrilo sukladno Zakonu o koncesijama FBiH
• Ishođenje prethodne vodne suglasnosti kod Agencije za vodno područje Jadranskog mora
• Ishođenje okolišne dozvole
• Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (sporazumi, rješenja i izvlaštenje zemljišta)
• Ishođenje Načelne suglasnosti za priključenje kod Elektroprijenosa BiH
• Suglasnosti institucija, javnih i komunalnih poduzeća i organa uprave u svrhu ishođenja Urbanističke suglasnosti
• Ishođenje urbanističke suglasnosti
• Ishođenje načelnog odobrenja za građenje
• Projektna zadaća, natječajna procedura, Ugovaranje i izrada Elaborata tehničkog rješenja priključenja na prijenosnu mrežu
• Izrada Elaborata tehničkoga rješenja priključenja na prijenosnu mrežu, ishođenje Certifikata za priključenje i Uvjeta za priključak
• Ishođenje vodne suglasnosti kod Agencije za vodno područje Jadranskoga mora
• Suglasnosti institucija, javnih i komunalnih poduzeća i organa uprave u svrhu ishođenja odobrenja za građenje – fazno (po objektima)
• Ishođenje odobrenja za građenje s potrebnim suglasnostima – fazno (po objektima)
• Provedba natječajne procedure za izbor isporučitelja opreme prema Smjernicama KfW banke
• Provedba natječajne procedure za izbor izvođača građevinskih radova prema Smjernicama KfW banke
• Izvođenje građevinskih radova, izgradnja i montaža opreme
• Završni radovi, dokumentacija izvedenoga stanja, ispitivanja…
• Probni rad
• Ishođenje vodne dozvole kod Agencije za vodno područje Jadranskoga mora
• Zaključivanje Ugovora o priključku za CHE Vrilo s Elektroprijenosom BiH
• Uporabna dozvola kod Federalnoga ministarstva prostornoga uređenja
• Odobrenje za priključenje od Elektroprijenosa BiH


PROJEKT 3SMART

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar sudjeluje u projektu 3Smart (“Smart Building – Smart Grid – Smart City”). Taj se projekt sufinancira iz fondova Europske unije (ERDF, IPA) iz Transnacionalnoga dunavskog programa (eng. Interreg Danube Transnational Programme) s 85 %. Ukupna je vrijednost projekta 3.791 343,41 eura, od čega proračun za Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar iznosi 321.413,96 eura. Vodeći je partner na projektu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Zagreb, a u njemu sudjeluje ukupno 18 partnera iz šest zemalja (Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine). Uz Elektroprivredu HZ HB d.d. Mostar projektni partneri iz BiH su Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), kao pridruženi strateški partner.
Glavni je cilj projekta pružiti tehnološku i legislativnu podršku za provedbu sustava za upravljanjem energijom (eng. Energy Management System – EMS) na razini zgrada, energetskih mreža i gradskih infrastruktura većih gradova u Dunavskoj regiji. Navedeno uključuje razvoj modularne EMS programske platforme koja će omogućiti optimalno upravljanje energijom na razini zgrada i distribucijskih mreža uz jednostavnu nadogradnju na postojeće sustave za upravljanjem. Razvijena modularna programska platforma bit će instalirana na 5 pilot lokacija u 5 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Austrija i Mađarska) na kojima će se pokazati učinkovitost i isplativost razvijenoga modularnog sustava upravljanja energijom.
Mrežna stranica projekta: www.interreg-danube.eu/3smart.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.