PROPISI

ZAKON O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA FBIH
ZAKON O JAVNIM NABAVAMA BIH
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA broj 39/14
ZAKON O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PODUZEĆA OSVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA FBIH
ZAKON O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PODUZEĆA OSVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA FBIH SLUŽBENE NOVINE FBIH" BR. 44/02 (TEMELJNI TEKST)
IZMJENE I DOPUNE SL. NOVINE FBIH BR. 57/09
ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBIH 'SLUŽBENE NOVINE FBIH' BROJ 34/03
UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI u FBiH
OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE
PRAVILNIK O OPSKRBI KVALIFICIRANIH KUPACA I POSTUPKU PROMJENE OPSKRBLJIVAČA
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.