PROPISI


ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI FBIH

ZAKON O KORIŠTENJU OIE i UK

ZAKON O JAVNIM PODUZEĆIMA FBIH
ZAKON O KONCESIJAMA FBIH 'SLUŽBENE NOVINE FBIH' 40-02
ZAKON O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PODUZEĆA OSVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA FBIH
ZAKON O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PODUZEĆA OSVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA FBIH
SLUŽBENE NOVINE FBIH” BR. 44/02 (TEMELJNI TEKST)
IZMJENE I DOPUNE
SL. NOVINE FBIH BR. 57/09
ZAKON O IZVLAŠTENJU FBIH 'SLUŽBENE NOVINE FBIH' BROJ 70-07
ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBIH 'SLUŽBENE NOVINE FBIH' BROJ 34/03

NAPUTAK O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE BIH
NAPUTAK O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE BIH
SLUŽBENI GLASNIK BIH BR. 03/05 (TEMELJNI TEKST)
IZMJENE I DOPUNE
SL. GLASNIK BIH BR.24/09

UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

KOLEKTIVNI UGOVOR ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'SLUŽBENE NOVINE FBIH' BROJ 61/07

POSLOVNA POLITIKA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRAVILNIK O OPSKRBI KVALIFICIRANIH KUPACA I POSTUPKU PROMJENE OPSKRBLJIVAČA

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.