PROFIL PODUZEĆA


MISIJA

Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar je kvalitetna, pouzdana i sigurna proizvodnja, distribucija i opskrba električnom energijom te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika, a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.

U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar će slijediti opredjeljenja:

 • održivosti ukupnog razvoja,
 • implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima,
 • ekonomičnosti u poslovanju,
 • razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima, and
 • pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.
 • JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u europski elektroenergetski gospodarski prostor.


  VIZIJA

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar želi postati temeljnim pokretačem ukupnog gospodarskog razvitka u područjima rasprostranjenosti svoje djelatnosti, a u području Bosne i Hercegovi biti konstruktivni čimbenik ukupnog razvitka.

  Svi naši programi razvoja moraju otvarati vizije ukupnog razvoja drugih djelatnosti, a time i boljitka građana Bosne i Hercegovine i to prvenstveno kroz viđenje svoga napretka kroz razvoj elektroenergetskog sustava.


  STRATEGIJA

  Prioritetno srednjoročno strateško opredjeljenje JP Elektroprivrede HZ HB, d.d. Mostar smanjenje je nabave/uvoza električne energije, uravnoteženjem debalansa svoje proizvodnje i potrošnje, putem stalne redukcije gubitaka u distributivnoj mreži, te izgradnjom novih elektroenergetskih izvora.

  Iako smo tradicionalno usmjereni na istraživanja i korištenja hidroenergije, kao i iskorištenja preostale vodne bilance u proizvodnji električne energije, svjesni smo da pouzdanost opskrbe energijom leži i u njihovoj raznolikosti. Stoga, izgradnjom konvencionalnih i malih hidroelektrana, vjetroelektrana, te suvremenoga termoenergetskog postrojenja, nastojimo postići skladan odnos u kapacitetima proizvodnje električne energije.

  Kako bismo pri tome primjereno odgovorili izazovima globalnih razmjera, poput održivog razvitka, zaštiti zdravlja i sigurnosti ljudi i objekata, orijentirani smo projektima izgradnje elektroenergetskih objekata koji imaju nadređene ekološke i sigurnosne kriterije.

  Stalnim strukturalnim prilagodbama, izgradnjom suvremenoga ustava upravljanja i organizacijskog ustroja, edukacijom i motivacijom osoblja, nastojimo da poduzeće bude interno efikasnije a eksterno otvorenije, fleksibilnije i prihvatljivije za suradnju s drugim partnerima i za ulaganja kapitala, što je realno ostvarivo po potencijalu i iskustvu kojim raspolažemo.


  DJELATNOST

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, jedno je od tri javna elektroenergetska poduzeća u Bosni i Hercegovini koje se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom električnom energijom, i drugim djelatnostima utvrđenim Statutom JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

  Zbog restrukturiranja elektroenergetskoga sektora u Bosni i Hercegovini iz ovoga je poduzeća od ožujka 2006. godine izdvojena djelatnost prijenosa električne energije.


  OSNOVNI PODATCI I KAPACITETI

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar utemeljena je 28. kolovoza 1992. godine i od tada djeluje u 35. općina Federacije Bosne i Hercegovine. Od 28. travnja 2004. godine posluje kao dioničko društvo, a temeljni se kapital poduzeća sastoji od 10% dioničkoga i državnoga kapitala od 90%.
  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, električnu energiju proizvodi u sedam hidroelektrana instalirane snage oko 860 MW, i to: HE Rama, CHE Čapljina, HE Mostar, HE Jajce I i Jajce II, HE Peć Mlini i HE Mostarsko blato. U 2012. godini proizvedeno je 1.229,30 GWh električne energije. U prvoj polovici 2013. godine ostvarena je proizvodnja od 1.690,47 GWh što je dva puta više u odnosu na bilanciranu proizvodnju.

  Poduzeće raspolaže s 11.668 kilometara distributivne zračne i podzemne mreže, naponske razine 10, 20 and 0,4 kV, te 285 kilometra 35 kV mreže. Ukupna instalirana snaga distribucijskih trafostanica TS 35/10(20) kV iznosi 85,5 MVA, a TS 10(20)/0,4 kV 1.037 MVA. Ukupan je broj TS-ova 3.543.

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, s 31. prosincem 2012. godine opskrbljivala je 203. 931 aktivnih kupaca električne energije. Od kupaca na 110 kV naponskoj razini najveći kupac je Aluminij d.d. Mostar.
  Krajem 2012. godine bilo je 1898 uposlenika dobre kvalifikacijske strukture, a kontinuirano se provodi politika stipendiranja i pomoći mladim kadrovima.


  IZGRADNJA NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA

  Polazeći od zakonske obveze pouzdane i sigurne opskrbe potrošača kvalitetnom električnom energijom, na temelju raspoloživih povijesnih i recentnih istraživanja koja upućuju na važan potencijal u obnovljivim izvorima i ugljena, urađena je Integralna studija razvoja 2006. –2010. godina JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar s projekcijom do 2020. godine čija je kompletna strategija ušla u studiju strategije razvoja BiH.

  Kako bi dugoročno riješili problem uravnoteženja proizvodnje i narastajuće potražnje električne energije, a time i smanjenje uvoza električne energije ovo poduzeće intenzivno radi na pripremama i izgradnji novih proizvodnih objekata.

  HE Mostarsko blato puštena je u probni rad. Potencijal te hidroelektrane je 2x30MW što je očekivana proizvodnja od 170 GWh godišnje. Vrijednost investicije iznosi oko 140 milijuna KM.

  U okviru priprema za izgradnju VE Mesihovina kod Tomislavgrada, prve vjetroelektrane u BiH koju gradi JP Elektroprivreda HZ HB potpisani su Ugovori o kreditu i projektu, kao i financiranju projekta s Njemačkom KfW bankom, Bosnom i Hercegovinom i Federacijom BiH. Buduća Vjetroelektrana Mesihovina imat će instaliranu snagu oko 44 MW. Očekivana godišnja proizvodnja je 128,5 GWh električne energije, a prvi proizvedeni kilovati iz VE Mesihovina trebali bi biti tijekom 2013. year.

  Još se na tri lokacije vrše intenzivna mjerenja, izrada projektne dokumentacije i pripreme za izgradnju vjetroelektrana: Borova Glava u Livnu, Velika Vlajna u Mostaru i Poklečani u Posušju. Provode se aktivnosti za planirani rudnik i TE Kongora, a završeni su i istražni radovi za potrebe Idejnoga projekta crpne hidroelektrane Vrilo kod Tomislavgrada.


  MODERNIZACIJA POSLOVANJA

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opredijeljena je stalnom prilagođavanju zahtjevima suvremenoga poslovanja i otvorenoga tržišta električne energije.

  Izrađena Studija optimalnoga vođenja proizvodnje hidroelektrana kojom je postavljena kompletna koncepcija planiranja i vođenja proizvodnje.
  Prva od tri elektroenergetska poduzeća u BiH JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar uspješno je provela SAP poslovni sustav u dijelu financijskoga i logističkoga poslovanja.
  Primjena suvremenoga informacijskog sustava upravljanja poduzećem integrira poslovne procese u jedinstven, transparentan i cjelovit sustav, čime se bitno modernizira financijski menadžment poduzeća u cjelini. Taj sustav proširuje se i na područje ljudskih resursa.
  Uskoro se očekuje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom u organizacijskoj jedinici Proizvodnja električne energije prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008. Provedbom međunarodnih ISO standarda poboljšat će se upravljanje svim procesima i resursima u poduzeću s ciljem uspješnijega poslovanja.
  U tijeku je i ishođenje certifikata zelene energije.

  U središtu poslovnoga interesa poduzeća povećanje je zadovoljstva kupaca električne energije kojima se nastoji biti u potpunosti na usluzi kroz različite vidove podrške. Posebna pozornost usmjerena je na održavanje i unaprjeđenje suradnje s društvenom zajednicom.

  Realizacijom Projekta informacijski sustav za obračun, fakturiranje i naplatu napravljen je veliki iskorak u modernizaciji i unaprjeđenju poslovanja u uspješnoj opskrbi naših kupaca.

  Provedba projekta daljinskoga očitanja i upravljanja potrošnjom električne energije omogućit će smanjenje gubitaka, troškova očitanja i neovlaštene potrošnje, te poboljšanje naplate isporučene električne energije.


  Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.