Obavijest o ponovnom sazivanju 31. skupštine EPHZHB-a

Obavijest o ponovnom sazivanju 31. skupštine EPHZHB-a

Na temelju članka 233. stavak (3) i (4) Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), članka 37. Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine, te Odluke Nadzornoga odbora o ponovnom sazivanju Trideset prve (31.) skupštine Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, broj: NO-495/18 od 27. veljače 2018. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

 

OBAVIJEST

o ponovnom sazivanju Trideset prve (31.) skupštine

Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Ponovljena Trideset prva (31.) skupština Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar održat će se 12. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 11.00 u prostorijama Društva, Ulica Mile Budaka 106A u Mostaru.

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva: a) Predsjednika Skupštine, b) Dva ovjerivača zapisnika
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar za 2018. – 2020. godinu.

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine trideset (30) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornoga odbora, najkasnije tri (3) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom (adresa: Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, BiH) ili faksom (na broj: 036/335-781), s naznakom: “Za 31. skupštinu Društva”.

U slučaju neposredna prijavljivanja, prijava se podnosi u prostorijama Društva, Ulica Mile Budaka 106A u Mostaru.

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavac i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili elektroničkom poštom, najkasnije tri (3) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

Punomoći izdate za prvobitno sazvanu Skupštinu važe i za ovu ponovno sazvanu Skupštinu Društva.

V. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

VI. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornoga odbora, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i rezultate glasovanja, te obavlja druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će tajnik Društva ili druga ovlaštena osoba. Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora Društva, članovi Uprave Društva i Odbora za reviziju Društva dužni su nazočiti Skupštini.

VII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućega dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva, Ulica Mile Budaka 106A u Mostaru, svakim radnim danom od 9.30 do 13.30 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

VIII. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje trideset (30) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik

Nadzornoga odbora Društva

Božo Perić, dipl. ing. el.

  • Detalji vijesti
Napisano 28. February 2018
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.