Javni oglas za prodaju granitnih kocki javnom licitacijom

Javni oglas za prodaju granitnih kocki javnom licitacijom

Na temelju članka 60. stavka (2) Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar br. SD/16 od 29. lipnja 2016. god., Odluke o opsegu nadležnosti i odgovornosti izvršnoga direktora za proizvodnju električne energije JP EP HZ HB d.d. Mostar br. 4532/16 i Rješenju izvršnoga direktora br. II-1395/17 od 21.2.2017. god. o imenovanju Povjerenstva za prodaju granitnih kocki kolničke konstrukcije prometnice HE Rama, javnom licitacijom, objavljuje:

 

J A V N I O G L A S

za prodaju granitnih kocki javnom licitacijom-sustavom zatvorenih ponuda

  1. Podatci o granitnim kockama

Lomljene granitne kocke skinute s kolničke konstrukcije prometnice preko brane HE Rama deponirane su na kruni brane na dva lokaliteta. Kocke su skidane strojno, utovarene u kamion i istovarene na deponiju, pa su zbog toga djelomično pomiješane s pijeskom.

Procjenjuje se da ukupna količina granitne kocke iznosi oko 50 m3.

Početna cijena granitnih kocki iznosi 10.000,00 KM.

  1. Pravo udjela

Pravo udjela u postupku licitacije-sustavom zatvorenih ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje prije utvrđena roka za licitaciju uplate kauciju/depozit u iznosi od 10 % od početne prodajne cijene granitnih kocki, odnosno 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka), na žiro račun JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (u daljem tekstu: JP EP HZ HB) broj: 3381002200811294 kod UniCredit banke d.d. Mostar, s naznakom „Licitacija za granitne kocke”, u korist JP EP HZ HB.

 

  1. Pregled granitnih kocki i rok za prijavu udjela na licitaciji

Granitne kocke se mogu pogledati na brani HE Rama, od 20.3. 2017.godine do 31.3. 2017. godine od 10,00 do 12,00 uz obveznu telefonsku najavu.

 

Kontakt osoba je Vlado Matešić, dipl.ing.građ., telefon: 063 287 916

 

Granitne kocke se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije na kvalitetu, količinu ili po bilo kojoj drugoj osnovi se ne uvažavaju.

 

Ponude na popunjenom obrascu iz ovoga oglasa, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za licitaciju granitnih kocki; -NE OTVARAJ“ s dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita 10 % od početne vrijednosti granitnih kocki, primaju se na protokolu HE Rama – adresa: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama u Prozoru, do 4.4.2017. godine do 10,00.

 

Sve ponude pristigle poslije naznačena roka, bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih fizičkih osoba i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se 4.4. 2017. godine u 11,00 u HE Rama, u dvorani za sastanke, na II. katu, na adresi: Kralja Tomislava b.b., 88440 Prozor.

Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati.

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedene granitne kocke, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

  1. Obveze Kupca

Kupac je dužan za kupljene granitne kocke uplatiti puni iznos u korist JP EP HZ HB d.d., na račun broj: 3381002200811294 kod UniCredit banke d.d. Mostar, u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture.

Troškove kupnje kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi Kupac.

 

Granitne kocke se preuzimaju u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

Kupac je obvezan očistiti površinu na mjestu deponija kocki po preuzimanju kocki.

Ako Kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10 % mu se neće vratiti, a JP EP HZ HB zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču s liste uspješnih ponuđača.

 

  1. Dodatne informacije

 

Sudionicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit od 10 % bit će vraćen do 14.4.2017. godine.

Kako bi licitacija bila uspješna, mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

Tekst ove licitacije kao i obrazac za cijenu ponude možete pogledati na mrežnoj stranici: www.ephzhb.ba i na oglasnoj ploči HE Rama, Kralja Tomislava b.b. Prozor.

 

 

obrazac za ponudu

 

  • Detalji vijesti
Napisano 17. March 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.