14.skupština JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

14.skupština JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, održat će se dana 30.12.2011. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 9,00 sati

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08), a u svezi s člankom 78., 79. i 104. Statuta Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 2.12.2011. godine, na prijedlog Uprave Društva, donio je Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje
 
O   B   A V   I  J   E   S   T

 o sazivanju 14. skupštine JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, održat će se dana 30.12.2011. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 9,00 sati.
 
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
 
D N E V N I   R E D


  1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje 
  2. Izbor radnih tijela Skupštine:
            a) predsjednika,
b) zapisničara i
c) dva ovjerivača zapisnika.
 
3. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa /revidiranog/ Plana poslovanja za 2011. godinu
Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.
Svi su se zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/335 781, adresa: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.
Dopuna dnevnoga reda
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo, u pisanom obliku, predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje

Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A,
 
Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik, te je potrebno da su nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenog za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.
 
 
predsjednik Nadzornoga odbora
Damir Leko, dipl. oec. v.r.
  • Detalji vijesti
Napisano 9. December 2011
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.