27. skupština Društva 6. travnja 2016.

27. skupština Društva 6. travnja 2016.

Na temelju članaka 229. i 230. stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/2015.), a u svezi s člankom 78. i 79. Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva dana 11.3.2016. godine donio je Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

 

OBAVIJEST

o sazivanju 27. redovite skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar održat će se dana 6.4.2016. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A s početkom u 11,00 sati.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED
  1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
  2. Izbor radnih tijela Skupštine

a) predsjednika

b) dva ovjerivača zapisnika

 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za

2016. – 2018. godinu

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se nakon objave ove obavijesti u obliku ovjerene pisane IZJAVE potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.

Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/335 781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnoga reda

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje

Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednog broja/ imena kandidata.

Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A. Pored uvida, dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku ovjerene pisane IZJAVE, koje su potpisali dioničari – vlastodavci i punomoćnici, te se preporuča da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određena za održavanje Skupštine.

 

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH, na mrežnoj stranici Društva kao i dodatnu objavu pod uvjetom i na način propisan od Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

 

 

predsjednik Nadzornoga odbora

Božo Perić, dipl. ing. el.

  • Detalji vijesti
Napisano 14. Ožujak 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.