29. skupština Elektroprivrede HZ HB

29. skupština Elektroprivrede HZ HB

Na temelju članka 229. stavak (3) i članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), te članka 34. stavak (1) Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar (broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine), Nadzorni odbor Društva, na osnovu svoje Odluke o sazivanju Dvadeset devete (29.) skupštine Javnog poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, broj: NO-220/17 od 6. veljače 2017. godine, ovim putem objavljuje

 

OBAVIJEST

o sazivanju Dvadeset devete (29.) skupštine

Javnog poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

I. Skupština Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar održat će se na dan 28. veljače 2017. godine (utorak), s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Društva, Ulica Mile Budaka 106A u Mostaru.

II. Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
  2. Izbor radnih tijela Skupštine:a) Predsjednika Skupštine im b) Dva ovjerivača zapisnika;
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar za 2017. – 2019. godinu

 

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine trideset (30) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku, ako on slijedi neradnim danom. Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornoga odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno, ili preporučenom poštom (adresa: Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, BiH), ili faksom (na broj: 036/335-781), s naznakom: “Za 29. skupštinu Društva”.

U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u prostorijama Društva, Ulica Mile Budaka 106A u Mostaru.

 

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavac i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem elektroničke pošte, najkasnije tri (3) dana prije dana određenoga za održavanje Dvadeset devete (29.) skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

V. Dopuna dnevnoga reda Skupštine

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5 % ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na već navedenu adresu, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave ove Obavijesti.

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva. Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje.

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Dvadeset devete (29.) skupštine Društva, čine:

  1. Igor Raič, dipl. iur., predsjednik – Toni Čerkez, dipl. iur., zamjenik predsjednika
  2. Dajana Novak, dipl. ing. rač., član – Tanja Božić, dipl. iur., zamjenik člana
  3. Anita Martinović, dipl. oec., član – Ivana Jurišić, mag. oec., zamjenik člana

Zapisnik Skupštine vodit će Vlatko Marinović, dipl. iur., tajnik Društva, ukoliko se drugačije ne odluči na samoj Skupštini Društva.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Društva, članovi Uprave Društva i Odbora za reviziju Društva, dužni su nazočiti Skupštini.

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposrednog uvida u pripremljene materijale za Dvadeset devetu (29.) skupštinu Društva u prostorijama Društva, Ulica Mile Budaka 106A u Mostaru, svakim radnim danom od 9.30 do 13.30 sati. Pored uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu Dvadeset devete (29.) skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku ovjerene pisane izjave koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije utvrđenoga termina početka rada Skupštine, radi pravodobnoga evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik

Nadzornog odbora Društva

Božo Perić, dipl. ing. el.

  • Detalji vijesti
Napisano 7. Veljača 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.