GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EMITENTA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EMITENTA

JP „ELEKTROPRIVREDA“ HZ HB „ d.d. Mostar, Zagrebačka br. 1.
Sukladno članku 4. stavak 1. i 2. točka b. Pravilnika o sadržaju, rokovima i
načinu objavljivanja izvješća emitenta objavljujemo:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EMITENTA

I – OPĆI PODACI O EMITENTU
– puna i skraćena tvrtka Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

– broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 036 335-290 centrala , 335-700 tajnica,

ephzhb@ephzhb.ba,

www. ephzhb.ba

– predsjednik i članovi nadzornog odbora dr.sc. Jerko Pavličević, predsjednik; Maid Ljubović dipl.oec, član; Ivo
Zane dipl.oec. član, mr.sc Ante Kolobarić, član i mr.sc. Krešimir Šaravanja,
član
– članovi uprave Vlado Marić, generalni direktor, Anto Tutiš v.d.izvršni direktor za ekon-financijske
poslove, Tomo Vukoja v.d. izvrš. direktor za pravne i kadrovske poslove,
Ivica Čule v.d. izvršni direktor za proizvodnju električne enrgije i Milenko
Bekavac, v.d.izvršni direktor za distribuciju električne energije

II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:
– broj emitiranih vrijednosnih papira i nominalna cijena 7.361.660 dionica , 100 KM nominalne vrijednosti
– vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa Vlada Federacije BiH
III – PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:
Podaci iz bilance stanja:
AKTIVA
u 000 KM
f) Upisani a neuplaćeni kapital
g) Stalna sredstva
1.018.123
h) Tekuća sredstva
134.017
i) Gubitak iznad visine kapitala
j) Ukupna aktiva
1.152.140
PASIVA
u 000 KM
f) Kapital
918.087
g) Upisani temeljni kapital
736.166
h) Dugoročne obveze
141.719
i) Kratkoročne obveze
92.334
j) Ukupno pasiva
1.152.140
Podaci iz bilance uspjeha emitenta:
f) Prihodi
345.499
g) Rashodi
404.770
h) Dobit / gubitak prije poreza
(59.271)
i) Porez na dobit
j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja
(59.271)
IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA
– firma i sjedište vanjskog revizora „DELOITTE“ d.o.o. Sarajevo, Jadranska bb/III
-završno mišljenje vanjskog revizora o financijskim izvješćima Podaci iz izvješća nisu revidirani ,

Mišljenje neovisnog revizora :  • Detalji vijesti
Napisano 29. Veljača 2008
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.