I Z V J E Š Ć E   o radu odbora za glasovanje na 25. skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

I Z V J E Š Ć E o radu odbora za glasovanje na 25. skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar

ODBOR ZA GLASOVANJE
Datum, 1.9.2015. godine

Na temelju članka 78. st. 9. Statuta, a u svezi sa člankom 25. st. 4. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 19/10.), a nakon održane Skupštine JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, Odbor za glasovanje sastavlja

I Z V J E Š Ć E
o radu odbora za glasovanje na 25. skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

I.- Skupština JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, održana je dana 31.8.2015. godine u Mostaru, u prostorijama Društva, u Ul. Mile Budaka 106A, Mostar, s početkom u 11.00 sati, sa sljedećim Dnevnim redom:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine,
1.2 Izbor zapisničara,
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar radi isteka mandata.
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u skladu sa Odlukom o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova nadzornog odbora JP „Elektroprivreda“ d.d. Mostar V. Broj: 588/2015 od 22.5.2015. godine.
4. Donošenje odluke o razrješenju Uprave JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, u skladu s člankom 116. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

II.- Prijavu za sudjelovanje u radu Skupštine Društva podnijelo je ukupno dioničara/punomoćnika dioničara sa 7050358 dionica s pravom glasa, što predstavlja 95,7714 % od ukupnoga broja dionica s pravom glasa.

III.- 1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje:
Odbor za glasovanje izvijestio je Skupštinu da je nakon provedene identifikacije nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, utvrdio da se na listi dioničara sukladno članku 241. Zakona o gospodarskim društvima (koji se na listi dioničara kod Registra nalaze 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan) nalazi 1571 dioničar sa 7.361.660 dionica s pravom glasa od čega je prema odredbama članka 15. Statuta Društva 90% državni kapital, a 10 % privatizirani dionički kapital.
Na listi dioničara navedenog dana kao vlasnik državnog kapitala u iznosu od 6.626.306 dionica s pravom glasa ili 90,0110% temeljnog kapitala upisano Federacija Bosne i Hercegovine.
Temeljem članka 3. i 6. Uredbe Vlade Federacije BiH o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i temeljem točke 1. Liste gospodarskih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlasti na temelju državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH (Sl. novine F BiH, br. 44/2015.), Vlada FBiH neposredno vrši sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine ovog Društva, a pravo sudjelovanja i radu i odlučivanju skupštine ostvaruje putem punomoćnika u osobi Jasmine Pašić.

Na skupštini nazočno je dioničara ili punomoćnika dioničara sa 7045520 dionica s pravom glasa ili 95,7057 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

IV.- rezultati glasovanja:
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
Prisutni dioničari/punomoćnici dioničara izabrali su:
1.1. za predsjednika Skupštine izabrana JASMINA PAŠIĆ (punomoćnika Vlade F BiH ispred državnog kapitala),
1.2. za zapisničara MARTINA JELIĆ
1.3. za ovjerivače zapisnika Skupštine izabrani dioničari Društva: JURE LOVRIĆ i ADAM KREŠIĆ.

2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata)

Skupština je donijela Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata), i to:
1. MARINKO IVANKOVIĆ, dipl. ing. geologije
2. MIDHAT ARPADŽIĆ, dipl. ing. el.
3. ERVIN VRDOLJAK, dipl. ing. el.
4. MATE KRIŽANAC, ing. kem. teh.
5. ANTE KOLOBARIĆ, dipl. oecc.

3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u skladu sa Odlukom o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova nadzornog odbora JP „Elektroprivreda“ d.d. Mostar V. Broj: 588/2015 od 22.05.2015. godine.

Skupština je proglasila da su u Nadzorni odbor društva na period do najviše 3 mjeseca) izabrani:
1. Midhat Arpadžić
2. Ivo Vincetić
3. Karmela Miletić
4. Ivanka Galić
5. Ivica Krivić
6. Ilija Đolo

V. Donošenje odluke o razrješenju Uprave JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, u skladu s člankom 116. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Skupština je na temelju pojedinačnog glasovanja o razrješenju članova uprave Društva zbog toga što Skupština JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar nije usvojila godišnje izviješće Društva za 2014. godinu, koji uključuje financijsko izviješće i izviješće revizora, a na koje izvješće je neovisni revizor KPMG BiH dao mišljenje s rezervom, razriješila članove Uprave Društva, i to:
1. Nikola Krešić, dipl. ing. el., generalni direktor
2. Ivana Bunoza, dipl. oec. izvršni direktor za ekonomske poslove
3. Robert Majić, dipl. oec., izvršni direktor za opskrbu električnom energijom
4. Mate Pavković, dipl. prav., izvršni direktor za pravne poslove
5. Robert Križan, dipl. ing.oec., izvršni direktor za proizvodnju električnom energijom
6. Milan Lovrić, dipl. oec., izvršni direktor za razvoj

VI. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.
Skupština je donijela Odluku izmjenama i dopunama Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

VII.- Glasački listići predani su stručnim službama na čuvanje.

VII.- Ovo izvješće objavit će se na web stranici Društva u roku od 5 dana od dana održavanja Skupštine.

ODBOR ZA GLASOVANJE:

1. Ivica Alilović
3. Šaravanja Zoran
4. Stipo Rotim

  • Detalji vijesti
Napisano 2. September 2015
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.