Informacija kupcima električne energije o posebnoj stavci na računima

Informacija kupcima električne energije o posebnoj stavci na računima

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK-a za četvrti kvartal 2020. godine („Službene novine Federacije BIH“, broj: 69/20 od 30.9.2020. godine). Tom odlukom propisana je obveza plaćanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije svim kupcima električne energije, kao i obveza iskazivanja te naknade kao posebne stavke na računu za električnu energiju.

 

Temeljem navedenoga, obavještavamo cijenjene kupce JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar kako ćemo, počevši od 1. listopada 2020. godine, na računima za električnu energiju obračunati i naznačiti kao posebnu stavku iznos ukupne naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK-a. Ukupna naknada za poticanje predstavlja proizvod jedinične naknade utvrđene predmetnom Odlukom u iznosu od 0,004727 KM/kWh (bez PDV-a) i ukupno obračunate potrošnje električne energije u kWh.

 

Sredstva prikupljena na osnovi naknade za poticanje prihod su Operatora za OIEiUK koji njima raspolaže i koristi ih za isplatu poticajnog dijela iz zajamčene cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača, pokrivanje / financiranje troškova rada Operatora za OIEiUK i plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja / balansiranja elektroenergetskoga sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiUK-a.

  • Detalji vijesti
Napisano 5. Listopad 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.