Izvanredna, 41. skupština EPHZHB-a, 25. veljače 2020.

Izvanredna, 41. skupština EPHZHB-a, 25. veljače 2020.

Na temelju članka 229. stavak (3) i članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), članka 34. stavak (1) Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar (broj: SD-8/16 i SD-6/19), te sukladno Odluci Nadzornoga odbora o sazivanju 41. (izvanredne) skupštine Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, broj: NO-33/20 od 7. veljače 2020. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

 

OBAVIJEST

o sazivanju 41. (izvanredne) skupštine

Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

 

 

 

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Skupština Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar održat će se 25. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 12.00 u prostorijama Društva u Mostaru, Ulica Mile Budaka 106A (zgrada Proizvodnje električne energije).

 

 

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva: a) predsjednika Skupštine; b) dva ovjerivača zapisnika
 2. Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornoga odbora JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar ispred državnoga kapitala
 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar ispred državnoga kapitala
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar za 2020. – 2022. godinu.

 

Vezano za točku 3. dnevnoga reda Skupštine, ovlašteni predstavnik državnoga kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 207. sjednici donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje šest članova Nadzornoga odbora gospodarskoga društva JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar, u ime državnoga kapitala, V. broj: 93/2020 od 23. siječnja 2020. godine, kojom su za članove Nadzornoga odbora JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar u ime državnoga kapitala, na razdoblje od četiri godine, predloženi sljedeći kandidati:

 1. Božo Perić, dipl. ing. el.
 2. Zoran Buntić, dipl. iur.
 3. sc. Karmela Miletić, dipl. ing. stroj.
 4. Ivo Vincetić, dipl. oec.
 5. Ivica Krivić, dipl. ing. rud.
 6. Alija Fitozović, dipl. oec.

 

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine trideset (30) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornoga odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije tri (3) dana prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru (Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV broj: 6-A, 88000 Mostar, BiH) ili faksom (na broj: 036/335-777), s naznakom: “Za Skupštinu Društva”.

U slučaju neposredna prijavljivanja, prijava se podnosi u prostorijama Društva u Mostaru, Ulica kralja Petra Krešimira IV broj: 6-A.

 

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili elektroničkom poštom, najkasnije tri (3) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

 

V. Dopuna dnevnoga reda Skupštine

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5 % ukupna broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na već navedenu adresu, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave ove Obavijesti.

 

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

 

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornoga odbora, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i rezultate glasovanja, te obavlja druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će tajnik Društva ili druga ovlaštena osoba. Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

 

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućega dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva u Mostaru, Ulica kralja Petra Krešimira IV broj: 6-A, svakim radnim danom od 9.30 do 13.30 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

 

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje trideset (30) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 

Nadzorni odbor Društva

 • Detalji vijesti
Napisano 10. February 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.