J A V N I   P O Z I V za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja

J A V N I P O Z I V za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja

Na temelju Rješenja Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj : I-8402/20 od 30. prosinca 2020. godine, objavljuje se:

 

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja u OJ Proizvodnja električne energije

putem pisanih ponuda

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja u OJ Proizvodnja električne energije, JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar kako slijedi:

 

Predmet prodaje:

 

R.br. Vrsta ulja Ključni broj Težina

(kg)

Minimalna jedinična cijena bez PDV-a (KM/kg)
1. INA Turbo 68 – turbinsko 13 03 07* 200 0,5
2. INA Trafina 3000 – transformatorsko 13 03 07* 1500 0,5
3. ESSO UNIVIS N 46 – hidraulično 13 01 10* 400 0,5
4. SHELL T 68 – hidraulično 13 01 10* 126 0,5
5. MOBILE DTE – hidraulično 13 01 10* 300 0,5
  Ukupno ulja: 2526  
6. Zauljene krpe i filteri 15 02 02* 290

 

 

Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje Ponuditelja su:

 

  1. Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga Javnog poziva te dostaviti dokaz o registraciji u nadležnome profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je osnovan. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjeren preslik rješenja /izvoda iz nadležnoga sudskog ili trgovačkoga registra.
  2. Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
  3. Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi Ponuditelj da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.
  4. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja dostaviti dokaz o uplati novčanoga iznosa u visini 10 % od vrijednosti ponude. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom Uplata na javni poziv za prodaju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja u OJ Proizvodnja električne energije.
  5. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente koji su precizirani u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.
  6. Zainteresirani Ponuditelji dokumentaciju mogu dobiti od 16.2. do 22. 2. 2021. godine elektroničkom poštom slanjem zahtjeva na mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba. Dokumentacija za Javni poziv je besplatna.
  7. Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 9. 3. 2021. godine do 12:30.
  1. Javno otvaranje ponuda održat će se 3. 2021. godine u 13:00 u prostorijama

Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u nazočnosti ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

Kontakt osoba za predmetni Javni poziv je Sanja Jelavić, dipl.ing.građ. e-mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba, tel: +387 36 446 859. www.ephzhb.ba

 

  • Detalji vijesti
Napisano 16. Veljača 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.