JAVNI NATJEČAJ  ZA IMENOVANJE RUKOVODITELJA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RUKOVODITELJA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

ODBOR ZA REVIZIJU

Na temelju članka 28. točka b) Zakona o javnim poduzećima (Službene novine F BiH br¸. 8/05, 81/08, 22/09. i 109/12.), i članka 117. stavak 9. točka 2. Statuta, Odbor za reviziju Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar,
o b j a v lj u j e

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RUKOVODITELJA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

Kandidat za mjesto rukovoditelja Odjela za internu reviziju Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, mora ispunjavati sljedeće uvjete i to:

A. Opći:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju tri godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja,
– da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
– da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo s dužnošću rukovoditelja Odbora za internu reviziju pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– da nije član Nadzornoga odbora, uprave, da nije zaposlen, niti da ima direktni ili indirektni financijski interes u Društvu,
– da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih dužnosti ili savjetnik izabranim dužnosnicima i nositelja izvršnih dužnosti ili njihov bliski srodnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/02),
– da ima manje od 65. godina života u trenutku imenovanja.

B. Posebni:
– VSS /VII. stupanj/,
– Da ima najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS te iskustvo na poslovima interne kontrole ili interne revizije.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

– poznavanje gospodarskoga prava i ukupnoga zakonodavstva na području djelovanja revizije,
– ostvareni rezultati tijekom dosadašnjega rada,
– sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskoga društva,

Svi podnositelji prijava koji budu ispunjavali uvjete javnoga natječaja bit će pozvani na razgovor –intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima u popunjenom obrascu u kojem će iznijeti i bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegova imenovanja i dati izjave naznačene u obrascu.

Obrazac se može dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Mile Budaka 106 A, u Mostaru ili preuzeti i popuniti neposredno prilikom intervjua.

Javni natječaj bit će otvoren 14 dana računajući od sljedećega dana posljednjega javnog objavljivanja.

Mandat imenovanoga rukovoditelja Odjela za internu reviziju traje četiri godine.

Prijave kandidata treba da sadrže: kraći životopis, adresu i kontakt telefone.
Uz prijave treba dostaviti:
– ovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi,
– dokaze o radnom stažu u struci,
– dokaze o iskustvu na poslovima interne kontrole ili interne revizije,
– uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice (CIPS)
Za sva tražena dokumenta dostavlja se original ili ovjerenu presliku.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:
JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Ul. Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom: Prijava na natječaj – rukovoditelj Odjela interne revizije – ne otvarati. Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odbor za reviziju

  • Detalji vijesti
Napisano 9. December 2015
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.