Javni natječaj za izbor i imenovanje članova uprave EPHZHB-a

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova uprave EPHZHB-a

Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 257. točka f) Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/05), članka 52. točka 8) i članka 59. Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar (broj: SD-8/16 i SD-6/19), a sukladno odlukama Nadzornoga odbora, broj: NO-5/19 od 18. prosinca 2019. godine i broj: NO-6/19 od 18. prosinca 2019. godine, Nadzorni odbor Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR i IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE

(GENERALNOGA DIREKTORA i IZVRŠNIH DIREKTORA)

JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar

 

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Uprave (generalnoga direktora i izvršnih direktora) Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo), i to:

 1. generalnoga direktora
 2. izvršnoga direktora za Proizvodnju električne energije
 3. izvršnoga direktora za Distribuciju električne energije
 4. izvršnoga direktora za Opskrbu električnom energijom
 5. izvršnoga direktora za Ekonomske poslove
 6. izvršnoga direktora za Pravne poslove
 7. izvršnoga direktora za Razvoj.

 

Imenovanje članova Uprave Društva izvršit će Nadzorni odbor Društva na temelju provedena javnoga natječaja, sukladno zakonu i Statutu Društva, uz dobivanje prethodne suglasnosti za imenovanje od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Članovi Uprave Društva (generalni direktor i izvršni direktori) biraju se i imenuju na razdoblje od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovna izbora.

 

II. Za izbor i imenovanje na dužnost člana Uprave Društva (generalnoga direktora i izvršnih direktora), kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

II-A: Opći uvjeti:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine

b) da je stariji od 18 godina

c) da nije osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci

d) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju tri (3) godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja

e) da nije otpušten iz gospodarskoga subjekta na osnovu kršenja obveza iz radnoga odnosa u razdoblju od tri (3) godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja

f) da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužnicom Međunarodnoga suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije

g) da nije na bilo koji način povezan s izravnim ili neizravnim konkurentom Društva

h) da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih dužnosti ili savjetnik izabranim dužnosnicima i nositeljima izvršnih dužnosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da se na njega ne odnose ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima

i) da nema privatni financijski interes u Društvu

j) da nije osuđivan za kazneno djelo i prekršaj nespojiv s dužnosti u Upravi Društva, pet (5) godina od dana pravomoćnosti sudske presude, isključujući vrijeme trajanja zatvorske kazne

k) da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje dužnosti u okviru nadležnosti Uprave Društva.

 

II-B: Posebni uvjeti:

 1. Za generalnoga direktora Društva:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) elektrotehničke ili strojarske struke
 • dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora.
 1. Za izvršnoga direktora za Proizvodnju električne energije:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) elektrotehničke ili strojarske struke
 • dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora.
 1. Za izvršnoga direktora za Distribuciju električne energije:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) elektrotehničke struke
 • dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora.
 1. Za izvršnoga direktora za Opskrbu električnom energijom:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) elektrotehničke ili ekonomske struke
 • dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora.
 1. Za izvršnoga direktora za Ekonomske poslove:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) ekonomske struke.
 1. Za izvršnoga direktora za Pravne poslove:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) pravne struke.
 1. Za izvršnoga direktora za Razvoj:
 • visoka stručna sprema (VII. stupnja) elektrotehničke struke
 • dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora.

II-C: Najmanje pet (5) godina radnoga iskustva u struci nakon stjecanja diplome.

II-D: Organizacijske i rukovodne sposobnosti.

 

III. Uz prijavu za javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s adresom i kontakt telefonom
 • rodni list (original ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena preslika)
 • ovjerenu presliku diplome
 • potvrdu o radnome iskustvu u struci
 • potpisane i ovjerene izjave iz točke II. podtočke II-A Opći uvjeti (c, d, e, f, g, h, i, j, k).

 

 

IV. S kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uvjete javnoga natječaja obavit će se usmeni razgovor – intervju. Prilikom procjene organizacijskih i rukovodnih sposobnosti kandidata uzet će se u obzir sljedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa Društva
 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Uprave Društva
 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima
 • poznavanje gospodarskoga prava, te propisa koji reguliraju elektroenergetski sektor
 • ostvareni rezultati tijekom dosadašnjega rada.

 

V. Javni natječaj za podnošenje prijava bit će objavljen u tiskanom izdanju Večernjega lista BiH i u Službenim novinama Federacije BiH, te ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjega javnog objavljivanja. Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom treba dostaviti osobno ili poštom preporučeno, na adresu sjedišta Društva:

JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar

Ulica kralja Petra Krešimira IV broj: 6-A

88000 Mostar

S naznakom: “Prijava na javni natječaj za članove Uprave Društva – ne otvarati”

 

Kandidat se može s jednom prijavom i svim potrebnim dokazima u zatvorenoj kuverti prijaviti na jedno radno mjesto. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, obvezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim zatvorenim kuvertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

 

VI. Nepravodobne, nepotpune i netočne prijave neće se uzeti u razmatranje. Priložena se dokumentacija neće vraćati. Javni se natječaj može poništiti ili otkazati bez navođenja razloga.

 

 

Nadzorni odbor Društva

 • Detalji vijesti
Napisano 19. Prosinac 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.