JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR (IMENOVANJE) ČLANOVA UPRAVE EPHZHB

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR (IMENOVANJE) ČLANOVA UPRAVE EPHZHB

Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima i 110. Statuta JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar i Odluke Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar br. NO- 7/15. od 17. prosinca 2015. godine,

objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za izbor (imenovanje) članova Uprave (generalnog direktora i izvršnih direktora) JP «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar

Objavljuje se javni natječaj za izbor (imenovanje) članova Uprave (generalnoga direktora i izvršnih direktora) Javnoga poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar, i to:
1. Generalnoga direktora
2. Izvršnoga direktora za proizvodnju električne energije
3. Izvršnoga direktora za distribuciju električne energije
4. Izvršnoga direktora za opskrbu električnom energijom
5. Izvršnoga direktora za Ekonomske poslove
6. Izvršnoga direktora za pravne poslove
7. Izvršnoga direktora za razvoj

I.- Za izbor (imenovanje) na dužnost člana Uprave (generalnoga direktora i izvršnih direktora) u JP „Elektroprivredi HZ HB“ d.d. Mostar, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
I-1: Opći zakonski:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine
b) da je stariji od 18 godina
c) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.
d) da nije osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci
e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju tri godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja,
f) da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
g) da nije na bilo koji način povezan s direktnim ili indirektnim konkurentom JP Elektroprivreda HZHB
h) da nije član nadzornoga ili upravnoga odbora u društvu s većinskim državnim kapitalom
i) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim dužnosnicima i nosiocima izvršnih dužnosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH i da se na mene ne odnose ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH.
j) da nema privatni, financijski interes u poduzeću
k) da nije osuđivan za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću člana Uprave, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne
l) da mu/joj presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave
I-2: Organizacijske i rukovodne sposobnosti
I-3: Najmanje 5 godina radnoga staža u struci

II. Posebni uvjeti:
II-1: Za generalnog direktor Društva:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), tehničkoga, ekonomskoga ili pravnoga smjera

II-2: Za Izvršnoga direktora za Proizvodnju električne energije:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), tehničkoga, ekonomskoga ili pravnoga smjera
– dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora

II-3: Za Izvršnoga direktora za Distribuciju električne energije:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), tehničkoga, ekonomskoga ili pravnoga smjera
– dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora

II-4: Za Izvršnoga direktora za Opskrbu električnom energijom:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), tehničkoga, ekonomskoga ili pravnoga smjera

II-5: Za Izvršnoga direktora za Ekonomske poslove:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), ekonomskoga smjera

II-6: Za Izvršnoga direktora za Pravne poslove:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), pravnoga smjera

II-7: Za Izvršnoga direktora za Razvoj:
– visoka stručna sprema (VII. stupanj), tehničkoga, ekonomskoga ili pravnoga smjera
– dobro poznavanje elektroenergetskoga sektora

Prilikom procijene organizacijskih i rukovodnih sposobnosti kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:
– komunikativnost
– sposobnost upravljanja ljudskim resursima
– rezultati ostvareni tijekom dosadašnjega rada
– poznavanje propisa koji reguliraju gospodarsko pravo te propisa koji reguliraju elektroenergetski sektor.

Generalni se direktor bira (imenuje) na razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovna izbora.

Izvršni se direktori biraju (imenuju) na razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovna izbora.

Uz prijavu za javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:
– kraći životopis, s podacima o adresi i kontakt telefon
– rodni list (original ili ovjerena preslika)
– uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena preslika)
– ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi
– dokaze o radnom stažu u struci
– potpisane i ovjerene izjave iz točke I. pod točke d,e,f,g,h,i,j.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete javnoga natječaja, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar službenim putem od nadležnih organa zatražit će podatke o nekažnjavanju za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću člana Uprave, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne kao podatke da li im je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor – intervju.

Prije razgovora – intervjua kandidati su dužni popuniti obrazac u kojem će dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegova imenovanja i dati izjave naznačene u obrascu.
Obrazac se može dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, Mostar ili preuzeti i popuniti neposredno prilikom intervjua.

Javni natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od narednog dana posljednjega javnog objavljivanja, a objavit će se u Večernjem listu (izdanju za BiH), Mostar i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, s naznakom: „Prijava na natječaj – za članove Uprave – ne otvarati.“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 23. Prosinac 2015
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.