Javni natječaj za odabir kandidata za odbor za reviziju

Javni natječaj za odabir kandidata za odbor za reviziju

Na temelju članka 8. i 26. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 271. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/05), članka 43. Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar (broj: SD-8/16 i SD-6/19), te Odluke Nadzornoga odbora Društva o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju Povjerenstva za odabir i predlaganje kandidata za Odbor za reviziju, broj: NO-988/19 od 12. rujna 2019. godine, Nadzorni odbor Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ODABIR KANDIDATA ZA ODBOR ZA REVIZIJU

JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar

I. Objavljuje se javni natječaj za odabir i predlaganje kandidata za tri (3) člana Odbora za reviziju Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo).

 

II. Odabir i predlaganje kandidata za izbor članova Odbora za reviziju izvršit će Povjerenstvo većinom glasova na temelju provedena javnoga natječaja, koje će sastaviti pisanu preporuku s prijedlogom najboljih kandidata upućenu Nadzornome odboru, na temelju koje će Nadzorni odbor donijeti Odluku o predlaganju kandidata Skupštini Društva za konačno imenovanje.

Imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će Skupština Društva.

Mandat imenovanih članova Odbora za reviziju traje četiri (4) godine.

Dužnosti Odbora za reviziju su utvrđene Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakonom o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/05) i Statutom Društva (broj: SD-8/16 i SD-6/19).

Naknada i druga prava budućega predsjednika i svakoga pojedinačna člana Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na temelju odluke Skupštine Društva.

III. Kandidat koji se prijavljuje za člana Odbora za reviziju dužan je ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:

 • da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list).
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci).
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i prekršaj nespojiv s dužnošću člana Odbora za reviziju pet (5) godina od dana pravomoćnosti sudske presude, isključujući vrijeme trajanja zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
 • da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom zabranjeno obavljanje dužnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
 • da se na njega ne odnosi članak IX.I. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
 • da nema smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) i u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 70/08) (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).
 • da nije na dužnosti u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).
 • da nije član Nadzornoga odbora Društva, Uprave Društva, zaposlen, niti da ima izravni ili neizravni financijski interes u Društvu u čiji se Odbor za reviziju kandidira (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnoga organa).

b) Posebni uvjeti i dokumenti kojima se isti dokazuju:

 • VSS – visoka stručna sprema (VII. stupnja) ekonomskoga, pravnoga ili tehničkoga smjera, te drugog aodgovarajućeg smjera (dokaz: ovjerena preslika diplome).
 • najmanje pet (5) godina radnoga iskustva u struci nakon stjecanja diplome (dokaz: potvrda o radnome iskustvu).

IV. Prijave kandidata moraju sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

V. Kandidati koji ispune opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

VI. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir sljedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskoga društva.
 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju.
 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenje odluka.
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
 • znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvješća.
 • poznavanje gospodarskoga prava i ukupna zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju.
 • sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima.
 • stručna znanja iz djelatnosti Društva.
 • ostvareni rezultati tijekom dosadašnjega rada.

VII. Javni natječaj za podnošenje prijava bit će objavljen u tiskanom izdanju Večernjega lista BiH i Službenim novinama Federacije BiH, te ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjega javnog objavljivanja.

Prijave na javni natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili poštom preporučeno, na adresu sjedišta Društva:

JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar

Ulica kralja Petra Krešimira IV broj: 6-A

88000 Mostar

BiH

n/r Povjerenstvo za odabir i predlaganje kandidata za Odbor za reviziju

S naznakom: “Prijava na javni natječaj – Odbor za reviziju – ne otvarati”

 

VIII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati, osim na izričiti zahtjev kandidata po okončanju postupka imenovanja.

Predsjednik

Nadzornoga odbora Društva

Božo Perić, dipl. ing. el.

 • Detalji vijesti
Napisano 15. Rujan 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.