Javni oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 26/16 i 89/18), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19), članka 7., 7a. i 7b. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i I-7220/19 od 10. lipnja 2019. godine) i Odluke Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I- 7506/19 od 19. lipnja 2019. godine

r a s p i s u j e s e

J A V N I O G L A S

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

DIREKCIJA DRUŠTVA
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLOVA
1. Odgovorna osoba za poslove unutarnje zaštite, samostalni referent

Direkcija Društva, Ured generalnog direktora

 

1

 

Mostar

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, Fakultet društvenog usmjerenja, 1 (jedna) godina radnog iskustva, certifikat za odgovornu osobu, rad na računalu. Odgovorna je osoba za poslove unutarnje zaštite. Neposredno planira i provodi mjere unutarnje zaštite ljudi i imovine (fizička i tehnička zaštita) i koordinira provođenje tih mjera u organizacijskim jedinicama Društva, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i utvrđenom sigurnosnom politikom Društva, međunarodnim i domaćim standardima i propisanim procedurama, uputstvima i nalozima, te planovima i odlukama nadležnih organa i vrši kontrolu i nadzor nad provođenjem planiranih zadataka u Direkciji i organizacijskim jedinicama Društva.

Inicira donošenje i sudjeluje u izradi planova i programa za unutarnju zaštitu u Direkciji i organizacijskim jedinicama i rukovoditelj je planova za unutarnju zaštitu i drugih sigurnosnih dokumenata, isprava i evidencija, zajedničke opreme i sredstava, a posebno naoružanja i materijalno tehničkih sredstava.

Sudjeluje u izradi planova i programa sigurnosti i zaštite iz drugih oblasti u dijelu koji se odnosi na unutarnju zaštitu ljudi i imovine.

Inicira i priprema izradu općih akata i drugih sigurnosnih dokumenata i njihovih izmjena na nivou Društva iz oblasti unutarnje zaštite i koordinira rad na izradi procedura na nivou organizacijskih jedinica Društva.

Ostvaruje internu i externu suradnju sa nadležnim organizacijskim jedinicama u Društvu, državnim organima i institucijama sistema iz ove oblasti.

Planira i inicira obuku i provjeru znanja radnika unutarnje zaštite, daje prijedloge mjera za unapređenje unutarnje zaštite u Direkciji i organizacijskim jedinicama Društva.

Prati legislativu i stručnu literaturu i nove tehnologije iz oblasti unutarnje zaštite i koristi ih za unapređenje sistema unutarnje zaštite u Društvu.

Sudjeluje u planiranju nabavke i izboru naoružanja, tehničke i druge opreme kao član tima za provođenje tendera iz ove oblasti, sudjeluje u radu drugih internih povjerenstava i radnih ekipa.

Prati i analizira podatke u vezi sa stanjem sigurnosti ljudi i imovine, radi na ispitivanju i utvrđivanju uzroka i posljedica krađe, oštećenja ili uništenja imovine u svim organizacionim dijelovima Društva i napada ili ugrožavanja sigurnosti radnika i predlaže adekvatne mjere u vezi sa tim.

Formira i ažurira registar zakonskih i drugih propisa, općih akata i procedura Društva, domaćih i međunarodnih standarda koji se odnose na unutarnju zaštitu i inicira odgovarajuće mjere usuglašavanja sigurnosnih dokumenata Društva sa važećim propisima i standardima. Inicira uspostavu i kontrolu sistema osiguranja transporta novca i papira od vrijednosti i predlaže odgovarajuće modele zaštite intelektualne imovine i imovine Društva.

Surađuje i sudjeluje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju. Obavlja i sve druge poslove iz oblasti zaštite objekata, imovine i fizičke zaštite Radnika Društva

 

2.

Referent za promidžbu, referent za nabavu

Direkcija Društva, Sektor korporativnih komunikacija, Služba za promidžbu

 

 

1

 

 

Široki Brijeg

SSS, Škola društvenog ili tehničkog smjera,

6 mjeseci radnoga iskustva,

rad na računalu.

Sudjeluje kao dio tima u svim poslovima vezanim za organizaciju manifestacija, obilježavanja važnijih događaja, protokolarnim aktivnostima, izradi promidžbenog materijala, standarda vizualnoga identiteta, realizacije politike sponzorstva, promoviranja i oglašavanja.

 

 

 

 

EKONOMSKI POSLOVI
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLOVA

3.

Pomoćni skladištar, skladištar 2  

1

 

Mostar

SSS, Ekonomska ili tehnička škola, 6 mjeseci radnog iskustva. Vrši poslove uskladištenja robe, kontrole prijama, utovara i istovara. Poznaje i radi na SAP-u za poslove svoga radnog mjesta. Nadležan je i odgovoran za djelokrug svojih poslova. Vrši izdavanje robe iz skladišta na temelju naloga. Vodi sve potrebne evidencije robe u skladištu. Vodi brigu o stanju zaliha u skladištu. Priprema korespondenciju, radi na poslovima pripreme dokumentacije za međunarodno otpremništvo i carinjenje.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLOVA

4.

Tehničar 1

PIPO

Sektor za pripremu izgradnje HE VP JM

Služba za pripremu izgradnje HE Sliv GC

 

 

 

 

1

 

 

 

Mostar

SSS, elektrotehnička građevinska ili strojarska škola

6 mjeseci radnoga iskustva

rad na računalu

Suradnja na obradi dijela projekta prema uputama voditelja projekta, obavljanje dijela pripremnih radova za izradu studija i elaborata, te provedba mjerenja i ispitivanja, unošenje podataka u računalo, izrada tehničkih shema ili uputa, prikupljanje, obrada i oblikovanje podataka i unos u bazu podataka, sudjeluje u poslovima oblikovanja baze podataka.

5.

Tehničar 1

HE Sliv Neretva, Sektor za PIS, Služba za tehničko održavanje informacijskog sustava i mrežne infrastrukture

 

 

 

1

 

 

Mostar

SSS, elektrotehnička škola energetika ili prometna škola

6 mjeseci radnog iskustva

rad na računalu.

Obavlja radove na instalaciji i održavanju informatičke i telekomunikacijske opreme unutar organizacijskog dijela Hidroelektrane – Sliv Neretva , te pripadajuće opreme PIS-a.

6.

Tehničar 1

HE Sliv Neretva, Pogon HE Mostar, Služba za elektro poslove.

 

 

 

1

 

Mostar – Pogon HE Mostar

 

SSS, elektrotehnička škola energetika

6 mjeseci radnog iskustva

rad na računalu.

Prima naloge od samostalnoga inženjera i rukovoditelja Službe za elektro poslove, priprema tehničku dokumentaciju za dijelove objekta na kojima se izvode radovi i izravno sudjeluje na konkretnim poslovima koje izvodi grupa kojoj je dodijeljen. Sudjeluje u izradi i ažuriranju dokumentacije (tehnička, pogonska, rezervni dijelovi i sl.)

 

7.

Tehničar 4

HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za građevinske poslove.

 

 

 

 

1

 

 

 

Prozor-Rama

 

SSS, građevinska škola, 2 (dvije) godine radnog iskustva, rad na računalu.

 

 

 

Brine se za održavanje građevinskih objekata po važećim propisima. Ukazuje na nedostatke i daje prijedloge za intervenciju, vodi građevinsko-tehničku dokumentaciju. Vrši geodetska mjerenja iz fizikalnog dijela promatranja hidrotehničkih objekata prema programu. Vrši obradu svih podataka fizikalnih metoda promatranja; vrši vizualna motrenje hidrotehničkih objekata pogona, obala akumulacijskih jezera, riječnih korita neposredno nizvodno od brane i drugih mjesta gdje postoje potrebe za takvim načinom kontrole.

 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DP JUG

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLA
 

8.

Tehničar 1 Sektor za PIS – Služba za mreže i upravljanje mrežnom infrastrukturom

 

 

 

1

 

Mostar

SSS, informatički smjer

 

6 mjeseci radnog iskustva

 

Rad na računalu

 

Kontrolira rad komunikacijske opreme i vrši konfiguriranje rutera,

Prati promet na preklopnicima (switch) i vrši strukturno kabliranje,

Pravi plan oporavka u slučaju prestanka rada komunikacijske opreme,

Prati ugovor o održavanju i vodi evidenciju kvarova komunikacijske opreme i vodi dokumentaciju o LAN opremi.

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ

IZVRŠITELJA

MJESTO

RADA

UVJETI RADA

OPIS POSLA
 

 

9.

 

Referent za obračun i naplatu (Referent za obračun i naplatu 1)

OP Jug, Pogon Grude, Poslovnica Grude

 

 

 

 

1

 

 

Grude

 

SSS, elektrotehnička ili ekonomska škola/ gimnazija

6 mjeseci radnog iskustva

rad na računalu

Obavlja poslove unosa i ažuriranja matičnih podataka u sustavu HEP Billing.

Obavlja poslove unosa i kontrole očitanja mjernih uređaja.

Prati i ažurira očitačku evidenciju

Radi na poslovima obračuna i naplate.

Obavlja poslove tiskanja očitačkih listi te poslove tiskanja i kuvertiranja računa.

Vrši logičku kontrolu potrošnje električne energije kupaca svih kategorija potrošnje.

Obavlja poslove zaprimanja i rješavanja reklamacija i prigovora kupaca.

Pruža odgovarajuće informacije i objašnjenja kupcima o pitanjima iz svog djelokruga rada.

 

 

 

 

10.

Viši referent za kontroling (Referent 2) OP Jug, Sektor za ekonomske poslove, Služba za kontroling

 

 

1

 

Mostar

 

VŠS/ prvi ciklus visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet

1 godina radnog iskustva

rad na računalu

 

Unosi planske elemente u SAP i prati izvršenje planova.

Otvara i prati interne naloge.

Vrši obračun internih i investicijskih naloga.

Održava matične podatke u modulu kontrolinga.

Sudjeluje u sastavljanju izvješća za potrebe OP Jug a i Opskrbe u cjelini.

 

 

 

 

 

 

11.

 

Referent za obračun i naplatu (Referent za obračun i naplatu 1)

OP Centar, Poslovnica Jajce

 

 

 

1

 

Jajce

 

 

 

SSS, elektrotehnička ili ekonomska škola/ gimnazija

6 mjeseci radnog iskustva

rad na računalu

Obavlja poslove unosa i ažuriranja matičnih podataka u sustavu HEP Billing.

Obavlja poslove unosa i kontrole očitanja mjernih uređaja.

Prati i ažurira očitačku evidenciju

Radi na poslovima obračuna i naplate.

Obavlja poslove tiskanja očitačkih listi te poslove tiskanja i kuvertiranja računa.

Vrši logičku kontrolu potrošnje električne energije kupaca svih kategorija potrošnje.

Obavlja poslove zaprimanja i rješavanja reklamacija i prigovora kupaca.

Pruža odgovarajuće informacije i objašnjenja kupcima o pitanjima iz svog djelokruga rada.

 

 

 

12.

 

Arhivar (Referent 1) OP Centar, Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

 

 

 

1

 

 

Novi Travnik

 

VŠS/ prvi ciklus visokog obrazovanja, Fakultet društvenog ili tehničkog smjera

1 godina radnoga iskustva

rad na računalu

Vrši preuzimanje završenih (arhivskih) predmeta, akata i ostalog dokumentacijskog materijala u arhivi.

Obavlja klasifikaciju završenih (arhivskih) predmeta, akata i ostalog dokumentacijskog materijala za arhivu.

Vrši pravilno smještanje i evidenciju završenih predmeta, akata i ostaloga dokumentacijskog materijala do njihove predaje nadležnom arhivu ili njihovog uništenja.

Obavlja po potrebi poslove sređivanja arhivske građe u arhivi

Vrši izdavanje arhiviranih predmeta i akata na način utvrđen zakonom, po zahtjevu i za potrebe Službi Opskrbe.

Brine o zakonom propisanoj zaštiti predmeta i akata .

 

Za navedena radna mjesta nije predviđen probni rad.

UVJETI

Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi postupak prijama u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)

 

Posebni uvjeti:

 • kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje
 • radno iskustvo u traženom stupnju stručne spreme

 

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici JP EP HZHB d.d. Mostar – www.ephzhb.ba- Obrazac prijave na javni oglas i u uredu protokola na adresi Mile Budaka 106A, 88 000 Mostar), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis – s adresom i telefonskim brojem
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • diplomu/svjedodžbu (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrifikacije)
 • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Sljedeće dokumente ne treba dostavljati jer ne mogu poslužiti kao valjan dokaz radnog iskustva:

 • radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo.
 • ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnoga odnosa jer dokazuju samo početak rada i naziv radnoga mjesta, ne i njegovo trajanje.
 • sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnoga odnosa jer dokazuju samo trenutak prestanka radnoga odnosa i ne mogu biti valjan dokaz o radnome iskustvu.
 • dokumente koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije točno navedeno sljedeće: osnovni podaci o prethodnom poslodavcu, stupanj školske spreme u okviru radnoga mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnoga mjesta, precizirano razdoblje trajanja radnoga odnosa, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnoga iskustva.

 

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su sve prijave na javni oglas dostaviti u jednoj zatvorenoj omotnici.

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave bit će odbačene zaključkom.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106A., 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na javni oglas za radno mjesto

___________pod rednim brojem __________

(naziv radnoga mjesta) (redni broj u javnome oglasu)

 

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbi o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19) i aktima Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar.

 

 • Detalji vijesti
Napisano 20. Lipanj 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.