Javni oglas za prijam vježbenika

Javni oglas za prijam vježbenika

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 26/16 i 89/18), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19), članka 7., 7a. i 7b. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i I-7220/19 od 10. lipnja 2019. godine) i Odluke Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-7507/19 od 19. lipnja 2019. godine

J A V N I O G L A S

za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

DIREKCIJA DRUŠTVA
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLA

1.

Inženjer za nadzor i upravljanje sistematske infrastrukture, inženjer 1,

Direkcija Društva, Sektor za informatiku i telekomunikacije, Služba za sistematsko administriranje informacijskog sustava

1

 

Mostar

VŠS/prvi ciklus visokog obrazovanja, Elektrotehnički fakultet (smjer informatika ili računarstvo) ili Fakultet računarstva ili Fakultet društvenog usmjerenja (smjer informatika), rad na računalu, bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Radi tehničko-tehnološke poslove iz područja rada Službe; obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Službe.
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLA

2.

Monter 1 u pogonu

HE Sliv Neretva, Pogon HE Peć Mlini, Služba za održavanje

 

 

1

 

Grude

HE Peć Mlini

KV/SSS, elektrotehnička škola energetika ili strojarska škola

Bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Sudjeluje u održavanju elektroopreme ili strojarske opreme i postrojenja.

3.

Tehničar 1

HE Sliv Neretva, Pogon HE Mostarsko blato, Služba za održavanje

 

1

 

Mostar, Pogon HE Mostarsko blato

SSS, elektrotehnička škola energetika ili strojarska škola,

rad na računalu,

bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Prima naloge tehničkoga rukovoditelja i samostalnoga inženjera, priprema tehničku dokumentaciju za dijelove objekta na kojima se izvode radovi i izravno sudjeluje na konkretnim poslovima koje izvodi grupa kojoj je dodijeljen.

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLA

4.

Samostalni referent 1

Pogon Mostar- Služba za ekonomske poslove

1

Mostar

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja

Ekonomski fakultet

Bez radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

Rad na računalu

Prati i primjenjuje propise iz domene poslova.

Prati likvidnost i odnose s Društvom.

Obavlja poslove evidencije kredita.

Poslovi praćenje investicija, obračun plaćanja i planiranja.

Radi poslove izvještavanje za Pogon u cjelini.

Obavlja poslove fakturiranja i vodi KIF.

Analiza konsolidiranih financijskih izvješća.

5.

Tehničar 1

 

DP JUG

Sektor za PIS

Služba za mrežu i upravljanje mrežnom infrastrukturom

 

 

 

 

1

 

 

Mostar

 

SSS, informatički smjer, bez radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Kontrolira rad komunikacijske opreme i vrši konfiguriranje rutera.

Prati promet na preklopnicima (switch) i vrši strukturno kabliranje.

Pravi plan oporavka u slučaju prestanka rada komunikacijske opreme.

Prati ugovor o održavanju i vodi evidenciju kvarova komunikacijske opreme i vodi dokumentaciju o LAN opremi.

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja.

 

6.

Monter 1

DP JUG – Pogon Mostar – Poslovnica Elektro Mostar

 

 

 

1

 

 

Mostar

 

KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Radi na pregledu, održavanju, otklanjanju kvarova i ostalim poslovima.

Obavlja poslove dežurnoga električara i ostale poslove po nalogu poslovođe ili rukovoditelja poslovnice – ne može biti nositelj naloga za rad.

Obvezan je primjenjivati pravila i mjere ZNR i PPZ, koristiti osobna i kolektivna zaštitna sredstva pri radu i koristiti propisana dokumenta za rad, te osobnu i kolektivnu zaštitnu opremu – za što je izravno odgovoran.

7.

Knjigovođa 1

DP JUG- Pogon Grude- Služba za ekonomske poslove

 

1

 

Grude

SSS, Ekonomska škola

Bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Poznaje i radi na SAP-u u djelokrugu materijalnog knjigovođe.

Vrši poslove materijalnog knjigovodstva i analitičku evidenciju zaliha.

Provodi izdatnice iz skladišta kroz SAP sustav.

Obavlja rezervacije materijala u Sap-u.

Mjesečno dostavlja izvještaje financijskom knjigovodstvu o nabavama i utrošku.

Prima i čuva dokumente na osnovu koje se vrše knjigovodstvene promjene.

Uvjeti

Opći uvjeti:

 

– da je državljanin BiH

– da ima navršenih 18 godina života

– da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi postupak prijama u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)

 

 

Posebni uvjeti:

– kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkog staža

– da kandidat nema radnoga iskustva u struci

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici JP EP HZHB d.d. Mostar – www.ephzhb.baObrazac prijave na javni oglas i u uredu protokola na adresi Mile Budaka 106A, 88 000 Mostar), kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis – s adresom i telefonskim brojem
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • diplomu/svjedodžbu o traženom stupnju stručne spreme (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije)
  • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.

 

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

 

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta radi obavljanja vježbeničkoga staža, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tome slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok se u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su sve prijave na javni oglas dostaviti u jednoj zatvorenoj omotnici.

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave bit će odbačene zaključkom.

 

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106A, 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na javni oglas za radno mjesto

___________pod rednim brojem ______

(naziv radnoga mjesta) (redni broj u javnome oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbi o postupku prijama u radni odnos u javnome sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19) i aktima Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 20. June 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.