Javni poziv za ponude za prodaju rabljenoga izolacijskog ulja u HE Rama

Javni poziv za ponude za prodaju rabljenoga izolacijskog ulja u HE Rama

Temeljem Rješenja v.d. izvršnoga direktora OJ Proizvodnja električne energije u JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj:

II – 1351/23 od 25. travnja 2023. godine, objavljuje se:

 

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenoga transformatorskog izolacijskog ulja u HE Rama, OJ Proizvodnja električne energije

putem pisanih ponuda

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rabljenoga transformatorskog izolacijskog ulja u HE Rama, OJ Proizvodnja električne energije, JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar kako slijedi:

 

Predmet prodaje:

 

R.br. Vrsta ulja Ključni broj Težina

(kg)

Minimalna jedinična cijena bez PDV-a (KM/kg)
1. Shell Diala D – izolacijsko ulje 13 03 07* 23 000 0,5

 

 

Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje Ponuditelja su sljedeći:

 

  1. Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga Javnog poziva te dostaviti dokaz o registraciji u nadležnom profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je osnovan. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjerenu presliku rješenja / izvoda iz nadležnoga sudskog ili trgovačkog registra.
  2. Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
  3. Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi Ponuditelj da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.
  4. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rabljenoga transformatorskog izolacijskog ulja dostaviti dokaz o uplati novčanog iznosa u visini 10 % od vrijednosti ponude. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom Uplata na javni poziv za prodaju rabljenoga transformatorskog izolacijskog ulja u HE Rama, OJ Proizvodnja električne energije. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente precizirane u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna se dokumentacija neće uzimati u razmatranje.
  1. Zainteresirani Ponuditelji dokumentaciju mogu dobiti elektronički od 3. 5. 2023. do 10. 5. 2023. godine slanjem zahtjeva na mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba. Dokumentacija za ovaj Javni poziv je besplatna.
  2. Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 23. 5. 2023.godine do 11.30. Adresa koju se dostavljaju ponude je: Alekse Šantića 106 a, 88000 Mostar.
  1. Javno otvaranje ponuda održat će se 23. 5. 2023. godine u 12.00 u prostorijama Ugovornoga tijela, Alekse Šantića 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u nazočnost ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

 

Kontakt osoba za predmetni Javni poziv je Sanja Jelavić, dipl. ing. građ. e-mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba.

 

Javni oglas za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenoga ulja u HE Rama

  • Detalji vijesti
Napisano 3. May 2023
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.