Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju demonitirane aluminijske fasade s popratnom opremom

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju demonitirane aluminijske fasade s popratnom opremom

Na temelju Odluke Uprave Društva br. I-1082/17 Povjerenstvo za prodaju osnovnoga sredstva fasade zgrade HE Mostar licitacijom raspisuje:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU DEMONTIRANE ALUMINIJSKE FASADE S POPRATNOM OPREMOM

–prvi krug–

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju demontirane AL fasade komandne zgrade HE Mostar površine 510,25m² s pripadajućom opremom (kamena vuna, čelični nosači, gumene brtve,okovi, staklene stijene krila prozora i sl.).

Početna cijena licitiranja je 158.482,41 KM.

Ponude dostaviti u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, upravna zgrada, Mile Budaka 106A,Mostar ili osobnom dostavom na protokol ,najkasnije do 16.3. 2017 godine (četvrtak) do 11,30.

Na kuverti naznačiti : ime i prezime, adresu, telefonski broj i naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene Al fasade s popratnom opremom.

Ponuda treba sadržavati ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, dokaz o uplati na ime jamstva i podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji–prvi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Demontirana Al fasada može se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe. Kontakt osoba je Željko Primorac tel.036/346 382.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 16.3.2017 godine (četvrtak ) u 12,00 u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – upravna zgrada, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji. S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za demontiranu Al fasadu, sklopit će se kupoprodajni ugovor,a uplate treba izvršiti prije preuzimanja Al fasade. Troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 9. Ožujak 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.