Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju i zbrinjavanje rashodovanih blok-transformatora iz HE Jajce II

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju i zbrinjavanje rashodovanih blok-transformatora iz HE Jajce II

Na temelju Rješenja Uprave Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-4792/17 od 14. srpnja 2017. godine, objavljuje se:

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju i zbrinjavanje rashodovanih blok–transformatora iz HE Jajce II, sliv Vrbas Jajce

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d Mostar putem pisanih ponuda

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju i zbrinjavanje rashodovanih blok–transformatora iz HE Jajce II u JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar kako slijedi:

  1. Predmet prodaje:
R.br. Transformator Godina proizvodnje Ključni broj otpada Težina

(kg)

Težina ulja

(kg)

Početna cijena

(KM)

1. Končar 12,5 MVA; 35kV/6,3 kV

2B 407 875-0

1953. 16 02 13* 33.000 8.000 45.629,00
2. Končar 12,5 MVA; 35kV/6,3 kV

3A 407 874-0

1952. 16 02 13* 33.000 8.000 45.629,00
3. Končar 12,5 MVA; 35kV/6,3 kV

1C 407 876-0

1955. 16 02 13* 33.000 8.000 45.629,00

Napomena: Iz predmetnih blok–transformatora istočeno je ulje koje je predmet prodaje.

Ponuditelji su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet Javnog poziva. Nije dopušteno nuđenje u grupama.

Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje Ponuditelja su sljedeći:

  1. Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga Javnog poziva te dostaviti dokaz o registraciji u nadležnom profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je osnovan. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjerenu presliku rješenja/izvoda iz nadležnoga sudskog ili trgovačkoga registra.
  2. Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
  3. Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi Ponuditelj da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.
  4. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rashodovanih energetskih transformatora dostaviti dokaz o uplati novčanoga iznosa u visini od 10 % vrijednosti početne cijene. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom Uplata na javni poziv za prodaju rashodovanih blok–transformatora iz HE Jajce II.
  5. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente koji su precizirani u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.
  6. Zainteresirani Ponuditelji dokumentaciju mogu dobiti od 4.do 11. kolovoza 2017. godine (od 8 do 15 sati) u Javnom poduzeću “Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar , Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar, kod tajnice OJ Proizvodnja električne energije, tel. 036 335 211 ili elektroničkim putem slanjem zahtjeva na mail: pastuhovic@ephzhb.ba . Dokumentacija za ovaj Javni poziv je besplatna.
  7. Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 18. kolovoza godine do 12:30 sati.
  8. Javno otvaranje ponuda održat će se 18. kolovoza 2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

Kontakt osoba za predmetni Javni poziv je Dragan Pastuhović, dipl.ing.el. e-mail: dragan.pastuhovic@ephzhb.ba, mob:. +387 63 294 165.

  • Detalji vijesti
Napisano 4. August 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.