Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju otpada na Hidroelektranama sliva Neretva

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju otpada na Hidroelektranama sliva Neretva

Na temelju Rješenja Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj : I-4748/18, Povjerenstvo za prodaju otpada na Hidroelektranama sliva Neretva objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju otpada na Hidroelektranama sliva Neretva u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, OJ Proizvodnja el. energije

 

  1. – Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju otpada (razvrstana po lokacijama na kojima će se preuzimati) kako slijedi:
R.br. Otpadni materijal – Otpad Jedinica mjere Količina
  Lokacija 1: strojarnica HE Mostar – Mostar    
1. Neklorirana hidraulična ulja (mineralna 13 01 10*) kg 2950
2. Zauljene krpe (15 02 02*) kg 92
3. Stare gume (16 01 03) kg 80
4. Provodni izolator-keramika (17 01 07) kg 210
5. Aluminij (17 04 02) kg 200
6. Otpadno željezo (17 04 05) kg 1086
7. Miješani metali (17 04 07) kg 1150
8. Baterije i akumulatori (16 06 01*) kg 160
9. Masti (20 01 26*) kg 1
10. Silikoni, ljepila (20 01 27*) kg 1
11. Niskonaponski mjerni trafo(16 02 13*) kg 240
  Lokacija 2: strojarnica HE Rama – Rama    
1. Boje i lakovi (08 01 11*) kg 60
2. Izolacijska masa (08 04 10) kg 256
 

3.

Neklorirana izol. ulaj i ulja za prijenos toplote, mineralna (13 03 07*)  

kg

 

420

4. Otpadno željezo (17 04 05) kg 20
5. Transformator kg 2770
  Lokacija 3: strojarnica CHE Čapljina – Svitava    
1. Zauljene krpe (15 02 02*) kg 120
2. Strujni mjerni trafo-220 kW (16 02 13*) kg 5730
3. Prekidač- 10 kV (16 02 13*) kg 2
4. Mehanizam za prekidače(16 02 14) kg 500
5. Ormar preklop. automatike (16 02 14) kg 600
6. Odvodnik prednapona (16 02 14) kg 2700
7. Elektro motori (17 04 07) kg 3100
8. Uzbudni sustav agregata (10 % je Cu) (17 04 07) kg 2050
9. Kran(17 04 07) kg 3000
10. Kabeli i kabelske glave kg 24000
11. Bakar, bronza, mesing (17 04 01) kg 500
12. Stare gume (16 01 03)   10

 

Minimalna početna cijena za predmetnu prodaju je 10.000,00 KM.

 

 

  1. – Pravo nadmetanja

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarenja specificiranim vrstama otpada.

 

III. – Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje ponuditelja

 

  1. Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet prodaje uz dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je Ponuditelj osnovan.
  2. Ponuditelj treba dostaviti potvrdu ili uvjerenje nadležnoga sudskog tijela u BiH ili državi iz koje dolazi da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.
  3. Ponuditelj treba dostaviti potvrdu nadležne institucije kako nema dospjelih, a neizmirenih obveza na osnovi javnih davanja, odnosno poreza i doprinosa.
  4. Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za zbrinjavanje specificiranih vrsta otpada ili okolišnu dozvolu za upravljanje specificiranim vrstama otpada ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
  1. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju otpada na Hidroelektranama sliva Neretva u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar dostaviti dokaz o uplati novčana iznosa u visini od 10 % minimalne početne cijene za predmetnu prodaju. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 sa naznakom Uplata na javni poziv za prodaju otpada na Hidroelektranama sliva Neretva u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
  1. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente koji su precizirani u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Svi gore navedeni kvalifikacijski uvjeti su i eliminacijski, što znači da ponude koje ne zadovoljavaju zadane uvjete neće biti razmatrane.

 

Dokumentaciju za sudjelovanje po javnom pozivu zainteresirani mogu dobiti od 5.10. 2018. godine do 15.10.2018. godine (od 8 do 15 sati) u Javnome poduzeću “Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106 a, 88 000 Mostar, kod tajnice OJ Proizvodnja električne energije, tel. 036 335 211 ili elektroničkom poštom slanjem zahtjeva na mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba. Dokumentacija za ovaj Javni poziv je besplatna.

 

Svi zainteresirani Ponuditelji mogu pogledati otpadni materijal na lokacijama preuzimanja.

 

Predmet Javnoga poziva prodaje se po načelu viđeno-kupljeno, te je isključena pojedinačna prodaja i svi naknadni prigovori.

 

Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 25.10. 2018. godine do 12.30.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 25.10.2018. godine u 13.00 u prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u nazočnosti ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

 

Kontakt osoba za predmetni Javni poziv je Sanja Jelavić, dipl.ing.građ.

e-mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba, tel. +387 36 446 330

  • Detalji vijesti
Napisano 5. October 2018
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.