Javni poziv za  prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-5438/20 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila

licitacijom raspisuje:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

– drugi krug –

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP VOZILA

God.

proizv.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija vozila i

kontakt osoba

1. Osobni automobil

RENAULT R5

1996 028-K-752 Vozilo u voznom stanju

250,00

Mostar

Miroslav Crnjac

063 045 930

2. Osobni automobil

OPEL CORSA 1,4

1997 E96-A-814 Vozilo u voznom stanju 250,00 Mostar

Toni Leko

063 415 806

3. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,4 i

2002 E26-A-171 Vozilo nije u voznom stanju 200,00  

Mostar

Toni Leko

063 415 806

4. Osobni automobil

VOLKSWAGEN GOLF II 19E

1987 084-T-864 Vozilo u voznom stanju 200,00 Ravno

Ivica Franić

063 282 117

5. Osobni automobil

ŠKODA FELICIJA 1,9D

2000 M19-T-355 Vozilo nije u voznom stanju 200,00 MRM Ljubuški

Z. Vukoja

063 321 251

6. Osobni automobil

RENAULT EUROPA 1,4i

1999 A81-M-128 Vozilo u voznom stanju 200,00 Livno

Josip Perković

063 794 997

7. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,9SDI

2002 488-T-457 Vozilo u voznom stanju 600,00 Mostar

Mario Gagro

063 727 424

 

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, kralja Petra Krešimira IV 6-A,Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 16. 3. 2021 godine (utorak) do 11 sati. Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj, te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj. Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva. Nepravodobne ponude neće se razmatrati. Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji–drugi krug». Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) radnih dana računajući od dana otvaranja ponude. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije. Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 16.3.2021 godine (utorak) u 12 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – zgrada Proizvodnje, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji. S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila. Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom. Obvezno pridržavanje epidemioloških mjera.

  • Detalji vijesti
Napisano 9. March 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.