JAVNI POZIV ZA  PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA  PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-9614/16 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila putem

licitacije raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-prvi krug-

 

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju

osobnoga motornog vozila :

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP VOZILA

God.

proizv.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija na

kojoj se nalazi

vozilo i

kontakt osoba

1. Osobni automobil

LAND ROVER

2009. 947-T-323 u voznom stanju 18 000,00 Mostar

Branko Mihaljević

063/ 390 698

 

 

 

 

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, Mile Budaka 106A,

Mostar ili osobnom dostavom na protokol , najkasnije do 23.11.2016 godine (SRIJEDA) do 11,30 sati.

Na kuverti naznačiti : šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, broj telefona,

te naziv poduzeća ( za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10% od početne cijene vozila.

Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom

«jamstvo za sudjelovanje na licitaciji–prvi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 23.11.2016 godine (srijeda) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – upravna zgrada, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 16. Studeni 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.