Obavijest o sazivanju 10. skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Obavijest o sazivanju 10. skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Skupština Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, održat će se dana 10.12.2010. godine u Mostaru u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11,00 sati.

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08), a u svezi s člankom 78., 79. i 104. Statuta Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 17.11. 2010. godine, na prijedlog Uprave Društva, donio je Odluku o sazivanju Skupštine dioničkog društva Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

O B A V I J E S T
o sazivanju Desete skupštine
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Skupština Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, održat će se dana 10.12.2010. godine u Mostaru u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11,00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) zapisničara
c) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa /revidiranog/ Plana poslovanja za 2010. godinu,
4. Razno

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva.
Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara-vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Svi su se zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/335-781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnog reda

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje
Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predviđeni Dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokacijama:

-u poslovnim prostorijama Društva u Mostaru, Mile Budaka 106A,
-u poslovnim prostorijama Društva u Grudama, Ulica Bili Brig bb (Sportska dvorana),
-u poslovnim prostorijama Društva u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkića bb,
-u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, Ulica Vilenička bb,
-u poslovnim prostorijama Društva u Orašju, Ulica XVII bb.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE koju su potpisali dioničari – vlastodavci i punomoćnik, te je potrebno da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenog za održavanje Skupštine. Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.

P r e d s j e d n i k
Nadzornoga odbora
dr.sc. Jerko Pavličević
  • Detalji vijesti
Napisano 19. November 2010
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.