Obavijest   o sazivanju 11. skupštine  JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Obavijest o sazivanju 11. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 12. 4. 2011. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 10,00 sati.

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 and 88/08), a u svezi s člankom 78., 79. and 104. Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 14.3. 2011. year, na prijedlog Uprave Društva, donio je Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

O B A V I J E S T
o sazivanju 11. skupštine
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 12. 4. 2011. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 10,00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) zapisničara
c) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske
zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2011. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske
zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2011.-2013. godinu /Trogodišnji plan poslovanja/.
5. Donošenje Odluke o izboru – imenovanju članova Nadzornoga odbora.

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanog za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/335-781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna dnevnoga reda
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje
Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokacijama:

– u poslovnim prostorijama Društva u Mostaru, Mile Budaka 106A,
– u poslovnim prostorijama Društva u Grudama, Ulica Bili Brig bb (Sportska dvorana),
– u poslovnim prostorijama Društva u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkića bb,
– u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, Ulica Vilenička bb,
– u poslovnim prostorijama Društva u Orašju, Ulica XVII bb.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, te je potrebno da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenoga za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na web stranici Društva.

P r e d s j e d n i k
Nadzornoga odbora
dr.sc. Jerko Pavličević

  • Detalji vijesti
Napisano 16. March 2011
Kategorija Archives
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.