Obavijest o sazivanju 12. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Obavijest o sazivanju 12. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 28.6.2011. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 9,00 sati.

Skupština Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 28.6.2011. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 9,00 sati.
 
 
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
 2. Izbor radnih tijela Skupštine
 3. a) predsjednika
  b) zapisničara
  c) dva ovjerivača zapisnika
 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju Društva za 2010. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2010. godinu
 6. Donošenje odluke o proširenju djelatnosti u unutarnjem prometu i usuglašavanju djelatnosti s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
 7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar
 8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju Društva
 9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva
 10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
 
Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. <
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanog za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036 335-781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.
 
Dopuna Dnevnog reda
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.
 

Glasovanje  

Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednog broja/ imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.
 

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokacijama:
– u poslovnim prostorijama Društva u Mostaru, Mile Budaka 106A, 
– u poslovnim prostorijama Društva u Grudama, Ulica Bili Brig bb (Sportska dvorana),
– u poslovnim prostorijama Društva u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkića bb,
– u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, Ulica Vilenička bb,
– u poslovnim prostorijama Društva u Orašju, Ulica XVII bb. 
Dioničari/punomoćnici dužni su ponijeti osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, te je potrebno da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenoga za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na web stranici Društva.
 
 
NAPOMENA:
Prema odredbama članka 9. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH, jedno mjesto u nadzornome odboru pripada kandidatu s najvećim brojem glasova iz skupštine, kojega su kandidirali dioničari s najmanje 5% dionica s pravom glasa.
Članak 261. Zakona o gospodarskim društvima također propisuje da kandidata za člana nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. Prijedlog jednog kandidata podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora predsjednika i članova nadzornog odbora. Kandidati za predsjednika i članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature.
 • Detalji vijesti
Napisano 3. June 2011
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.