OBAVIJEST o sazivanju 26. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

OBAVIJEST o sazivanju 26. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09. 63/10. i 75/13.), a u svezi s člankom 78. i 79. Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva dana 26. listopada 2015. godine donio je Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

OBAVIJEST
o sazivanju 26. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 19. studenoga 2015. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11.00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornoga odbora Društva
5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Društva

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036 335 781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnog reda
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Kandidata za člana nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % dionica s pravom glasa.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova nadzornoga odbora. Kandidati za predsjednika i članove nadzornoga odbora moraju prije glasovanja dati pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature.
Glasovanje
Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.
Uvid u materijale i isprave
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik, te trebaju biti nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određena za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.

predsjednik Nadzornoga odbora:
Ilija Đolo, dipl. ing. stroj.

  • Detalji vijesti
Napisano 26. Listopad 2015
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.