Obavijest o sazivanju 4. skupštine

Obavijest o sazivanju 4. skupštine
Untitled Document

Javno poduzece

„ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE

HERCEG BOSNE» d.d. Mostar

_______________________________________________________________________

Na temelju clanka 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 23/99,45/00,2/02, 6/02 i 29/03), a u svezi
s clankom 78., 79. i 104. Statuta JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj
23. svibnja 2007. godine donio je Odluku o sazivanju cetvrte Skupštine
dionickog društva JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“
d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju cetvrte Skupštine

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar

Cetvrta Skupština JP »Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne»
d.d. Mostar, održat ce se dana 28.6. 2007. godine u Mostaru u Ulici nadbiskupa
Cule bb, s pocetkom u 11,00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeci

D N E V N I R E D

1. Utvrdivanje kvoruma za odlucivanje

2. Izbor radnih tijela Skupštine

b) zapisnicara

c) dva ovjerivaca zapisnika

3. Usvajanje Zapisnika s trece Skupštine Društva održane 30.6.2006.
godine

4. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Društva
za 2006. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješca o poslovanju
Društva za 2006. godinu, koje ukljucuje financijsko izvješce, s izvješcima
revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva

7. Donošenje Odluke o nacinu pokrica dijela gubitka Društva

8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2007.
godinu

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

10. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i clanova Nadzornog
odbora (pojedinacno)

11. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i clanova Nadzornog odbora (pojedinacno)

Sudjelovanje u radu i odlucivanju u Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu i odlucivanju u Skupštini ima dionicar koji se
na listi dionicara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja
Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni
dan.

Pravo sudjelovanja u radu i odlucivanju u Skupštini, dionicar može
ostvarivati osobno ili putem punomocnika, koji može biti svaka poslovno
sposobna fizicka osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja
u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe osnovana i registrirana
radi udruživanja i zastupanja dionicara u kojem slucaju ovlasti iz punomoci
vrši zakonski ili opunomoceni zastupnik takve pravne osobe.

Dionicar Društva može dati pojedinacnu punomoc samo jednoj osobi,
a jedna osoba može biti punomocnik više dionicara Društva. Punomoc
mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dionicara Društva u
okviru Dnevnog reda Skupštine.

Punomoc za sudjelovanje u radu i odlucivanju u Skupštini Društva daje
se u obliku pisane IZJAVE koju potpisuje dionicar – vlastodavac i punomocnik
i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.

Svi zainteresirani dionicari ili njihovi punomocnici dužni su se prijaviti
za sudjelovanje u radu i odlucivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije
dana zakazanog za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom
i/ili faksom na broj : 036 326 811, adresa: JP Elektroprivreda HZ Herceg- Bosne»
d.d. Mostar, Zagrebacka br. 1, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnog reda

Dionicar ili skupina dionicara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom
glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka
Skupštine Društva, koja je sazvana najkasnije osam dana od dana objavljivanja
obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje

Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasackih listica koji sadrže
ime ili tvrtku dionicara i broj glasova s kojim raspolaže. Glasovanje se
vrši zaokruživanjem na glasackom listicu odgovora „za“
ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela
Društva.

Rezultate glasovanja utvrduje Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog
odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predvideni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva
bit ce dostupni na uvid dionicarima /punomocnicima svakog radnog dana od 8,00
do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokacijama:

-u poslovnim prostorijama Društva u Mostaru, Ulica Zagrebacka 1,

-u poslovnim prostorijama Društva u Grudama, Ulica Bili Brig bb

(Sportska dvorana),

-u poslovnim prostorijama Društva u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkica bb,

-u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, Ulica Vilenicka bb,

-u poslovnim prostorijama Društva u Orašju, Ulica XVII bb.

Dionicari/punomocnici su dužni imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomocnici
i punomoc u obliku pisane izjave, potpisane od strane dionicara – vlastodavca
i punomocnika, te je potrebno da budu nazocni u prostorijama za održavanje
Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena odredenog za održavanje
Skupštine.

Obavijest o sazivanju cetvrte Skupštine Društva objavit ce se u Dnevnom
listu-Mostar, Dnevnom avazu-Sarajevo i na web stranici Društva.

P r e d s j e d n i k

Nadzornog odbora,

mr.sc. Jerko Pavlicevic


  • Detalji vijesti
Napisano 29. Svibanj 2007
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.