Obavijest o sazivanju Devete skupštine JP”Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne”,d.d. Mostar

Obavijest o sazivanju Devete skupštine JP”Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne”,d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“d.d. Mostar, održat će se dana 2.6. 2010. godine u Mostaru u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11.00 sati.

Na temelju članka 242.Zakona o gospodarskim društvima( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, a u svezi s člankom 78., 79. i 104. Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 10.5. 2010. godine, donio je Odluku o sazivanju Skupštine dioničkoga društva Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

O B A V I J E S T
o sazivanju 9. skupštine
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 2.6.2010. godine u Mostaru u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11.00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) zapisničara
c) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2009. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora,Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju, kao i Trogodišnji plan poslovanja te Plan poslovanja za 2010. godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima odbora za reviziju Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“d.d. Mostar
6. Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
7. Razno

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u SkupštiniPravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva.Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara-vlastodavca.Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik i koja se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/335-781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A Mostar,s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnoga reda
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ili„protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.Uvid u materijale i isprave
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokacijama:

-u poslovnim prostorijama Društva u Mostaru, Mile Budaka 106A,
-u poslovnim prostorijama Društva u Grudama, Ulica Bili Brig bb (Sportska dvorana),
-u poslovnim prostorijama Društva u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkića bb,
-u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, Ulica Vilenička bb,
-u poslovnim prostorijama Društva u Orašju, Ulica XVII bb.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika,te je potrebno da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenoga za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na web stranici Društva.

p r e d s j e d n i k
Nadzornoga odbora,
dr.sc. Jerko Pavličević
  • Detalji vijesti
Napisano 11. May 2010
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.