Obavijest o sazivanju Sedme skupštine JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne”, d.d. Mostar

Obavijest o sazivanju Sedme skupštine JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne”, d.d. Mostar

Sedma skupština Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 16. lipnja 2009. godine u Mostaru u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 10.00 sati.

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08), a u svezi s člankom 78., 79. i 104. Statuta Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 7.svibnja 2009. godine, donio je Odluku o sazivanju Sedme skupštine dioničkoga društva Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju Sedme skupštineJP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Sedma skupština Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 16. lipnja 2009. godine u Mostaru u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 10.00 sati.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1.Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2.Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) zapisničara
c) dva ovjerivača zapisnika
3.Usvajanje Zapisnika sa šeste Skupštine Društva održane 26.lipnja 2008. godine
4.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju Društva za 2008. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, kao i Plan poslovanja za 2009. godinu
5.Odluka o promjeni i proširenju djelatnosti Društva u unutarnjem prometu i usklađivanju djelatnosti Društva sa Klasifikacijom djelatnosti BiH
6.Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
7.Odluka o raspodjeli dobiti Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
8.Odluka o utvrđivanju naknade punomoćniku koji ima ovlast za zastupanje na Skupštini Društva ispred državnog kapitala
9.Odluka o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
10.Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“md.d. Mostar i Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
11.Razno

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u SkupštiniPravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnog reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara-vlastodavca.Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036 335-781, adresa: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnoga reda Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova s kojima raspolaže. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave Svi materijali predviđeni Dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokacijama:
-u poslovnim prostorijama Društva u Mostaru, Mile Budaka 106A,
-u poslovnim prostorijama Društva u Grudama, Ulica Bili Brig bb (Sportska dvorana),
-u poslovnim prostorijama Društva u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkića bb,
-u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, Ulica Vilenička bb,
-u poslovnim prostorijama Društva u Orašju, Ulica XVII bb.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, te je potrebno da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenog za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Sedme skupštine Društva objavit će se u Dnevnom listu-Mostar, Dnevnom avazu-Sarajevo i na web stranici Društva.

P r e d s j e d n i k

Nadzornog odbora

dr.sc. Jerko Pavličević
  • Detalji vijesti
Napisano 15. Svibanj 2009
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.