Oglas za prijam radnika na neodređeno vrijeme

Oglas za prijam radnika na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 26/16 i 89/18), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19), članka 7., 7a. i 7b. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i I-7220/19 od 10. lipnja 2019. godine) i Odluke Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-9704/19 od 19. rujna 2019. godine

r a s p i s u j e s e

J A V N I O G L A S

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

ORGANIZACIJSKA JEDINICA PRAVNI POSLOVI
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLOVA
1. Samostalni referent za kadrovske poslove, samostalni referent 2

OJ Pravni poslovi, Sektor za kadrovske i opće poslove, Služba za kadrovske poslove

 

 

1

 

Mostar

VSS/ drugi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu. Uspostavlja i vodi na razini Društva potrebne evidencije za radnike iz područja radnih odnosa, sukladno Pravilniku o radu.

Obavlja operativne poslove iz područja kadrovskih i radnih odnosa, vrši prijavu i odjavu radnika; obavlja i druge administracijsko-tehničke poslove iz područja radnih odnosa te druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.

 

ORGANIZACIJSKA JEDINICA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLOVA

2. Samostalni inženjer 1, Samostalni inženjer za geodeziju i oskultacije

HE Sliv Neretva, Sektor za građevinsko održavanje, Služba za geodeziju i oskultacije.

 

 

1

 

Mostar

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, geodetski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu.

 

 

Vrši mjerenja iz okvira tehničkog osmatranja hidrotehničkih objekata te sudjeluje u obradi geodetskih osmatranja. Obavlja terenska mjerenja i ostale poslove.
3. Tehničar 1

HE Sliv Neretva, Sektor za elektro strojarsko održavanje, Služba za elektro poslove.

 

 

1

 

Mostar

SSS, elektrotehnička škola, 6 mjeseci radnog iskustva, rad na računalu.

 

Sudjeluje u realizaciji poslova Službe za elektro poslove. Obavlja i druge poslove po nalogu neposredna rukovoditelja.
4. Tehničar 1

HE Sliv Neretva, Sektor za PIS, Služba za tehničko održavanje informatičkog sustava i mrežne infrastrukture.

 

 

1

 

Mostar

SSS, elektrotehnička škola-energetika ili prometna škola, 6 mjeseci radnoga iskustva, rad na računalu.

 

Obavlja radove na instalaciji i održavanju informatičke i telekomunikacijske opreme unutar organizacijskoga dijela Hidroelektrane – Sliv Neretva, te pripadajuće opreme PIS-a.
5. Samostalni inženjer 1

HE Sliv Vrbas, Sektor za održavanje, Služba za elektro strojarske poslove.

 

 

1

 

Jajce

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički ili strojarski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu. Sudjeluje u održavanju elektro/strojarske opreme u elektrani i na brani, izrađuje tehničku dokumentaciju te radi ostale poslove održavanja po nalogu neposredna rukovoditelja.

 

ORGANIZACIJSKA JEDINICA DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLA

DP JUG
 

6.

Čistač 2

Pogon Mostar, Poslovnica Elektro Čapljina

 

 

1

 

Mostar

 

 

NK

Vrši poslove na održavanju čistoće uredskih i ostalih prostorija,

Radi ostale poslove po nalogu rukovoditelja poslovnice

ORGANIZACIJSKA JEDINICA OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ

IZVRŠITELJA

MJESTO

RADA

UVJETI RADA

OPIS POSLA

OP JUG

7. Blagajnik

Pogon Mostar, Poslovnica Mostar

 

1

Mostar SSS, škola tehničkog ili društvenog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, rad na računalu Zadužen je i odgovoran za vođenje blagajne i blagajničkog poslovanja Izvršava novčana primanja i izdatke blagajne

Obavlja kontrolu ispravnosti novčanica pomoću raspoloživih tehničkih pomagala

Sastavlja blagajničke izvještaje

Obavlja poslove predaje novca nadležnoj banci

Obavlja poslove zaprimanja reklamacija i prigovora

Pruža informacije i objašnjenja kupcima

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Poslovnice

8. Administrator

 

Pogon Grude, Poslovnica Široki Brijeg

1

 

 

Široki Brijeg

 

 

SSS, upravna ili ekonomska škola/ gimnazija, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, rad na računalu

Prima, otprema i arhivira poštu

Vrši poslove telefonske korespondencije

Obavlja poslove protokola, pripreme i izrade administrativne dokumentacije i arhiviranje predmeta

Obavlja i ostale administrativne poslove u Poslovnici

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Poslovnice

9. Samostalni referent za obračun i naplatu, samostalni referent 1

Pogon Grude, Poslovnica Široki Brijeg

2

 

Široki Brijeg

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski ili elektrotehnički fakultet, jedna (1) godina radnoga iskustva, rad na računalu Pomaže rukovoditelju u kontroliranju svih poslova u Poslovnici vezanih za provedbu i poštivanje poslovne politike u radu s kupcima.

Sudjeluje na poslovima obračuna i naplate električne energije u Poslovnici.

Obavlja poslove obrade reklamacija i prigovora kupaca.

Kontinuirano vrši analizu naplate i pripremu pisanih prijedloga mjera u cilju zaštite potraživanja od zastarijevanja i iste je dužan pravodobno dostavljati rukovoditelju Poslovnice.

Sudjeluje u organizaciji poslova isključenja i uključenja mjernih mjesta kupaca električne energije.

Sudjeluje u pripremi i ujediniti dokumentacije za potraživanja koja se otpisuju.

Pruža odgovarajuće informacije i objašnjenja kupcima o pitanjima iz svoga djelokruga rada.

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Poslovnice.

OP CENTAR

 

 

 

10.

Blagajnik

Poslovnica Nova Bila

 

 

 

1

 

 

Nova Bila

 

 

SSS, škola tehničkog ili društvenog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, rad na računalu

Zadužen je i odgovoran za vođenje blagajne i blagajničkog poslovanja Izvršava novčana primanja i izdatke blagajne

Obavlja kontrolu ispravnosti novčanica pomoću raspoloživih tehničkih pomagala

Sastavlja blagajničke izvještaje

Obavlja poslove predaje novca nadležnoj banci

Obavlja poslove zaprimanja reklamacija i prigovora

Pruža informacije i objašnjenja kupcima

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Poslovnice

OP SJEVER

 

 

 

 

11.

Blagajnik

Poslovnica Odžak

 

 

 

1

 

 

 

Odžak

 

 

SSS, škola tehničkog ili društvenog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, rad na računalu

Zadužen je i odgovoran za vođenje blagajne i blagajničkog poslovanja. Izvršava novčana primanja i izdatke blagajne.

Obavlja kontrolu ispravnosti novčanica pomoću raspoloživih tehničkih pomagala.

Sastavlja blagajničke izvještaje.

Obavlja poslove predaje novca nadležnoj banci.

Obavlja poslove zaprimanja reklamacija i prigovora.

Pruža informacije i objašnjenja kupcima.

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Poslovnice

Za navedena radna mjesta nije predviđen probni rad.

UVJETI

Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi postupak prijama u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)

 

Posebni uvjeti:

 • kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

 

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici JP EP HZHB d.d. Mostar – www.ephzhb.ba Obrazac prijave na javni oglas i u uredu protokola na adresi Ulica kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88 000 Mostar) kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis – s adresom i telefonskim brojem
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • diplomu/svjedodžbu (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrifikacije), a kandidati koji su obrazovanje stekli po bolonjskom procesu dužni su uz diplomu dostaviti i dodatak diplomi,
 • uvjerenje/potvrdu prethodnoga poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Sljedeće dokumente ne treba dostavljati jer ne mogu poslužiti kao valjan dokaz radnog iskustva:

 • radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo
 • ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnoga odnosa jer dokazuju samo početak rada i naziv radnoga mjesta, ne i njegovo trajanje
 • sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnoga odnosa jer dokazuju samo trenutak prestanka radnoga odnosa i ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu
 • dokumente koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije točno navedeno sljedeće: osnovni podaci o prethodnom poslodavcu, stupanj školske spreme u okviru radnoga mjesta, naziv radnoga mjesta, precizirano razdoblje trajanja radnoga odnosa, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnoga iskustva.

 

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su sve prijave na javni oglas dostaviti u jednoj zatvorenoj omotnici.

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave bit će odbačene zaključkom.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na javni oglas za radno mjesto

____________________________ pod rednim brojem _____________

(naziv radnoga mjesta) (redni broj u javnome oglasu)

 

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj: 13/19) i aktima Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar.

 • Detalji vijesti
Napisano 20. Rujan 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.