Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-10400/16 od 24. studenoga 2016. godine i Odluke Uprave Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-2804/18 od 25. travnja 2018. godine r a s p i s u j e s e

Oglas

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, kako slijedi:

– Organizacijska jedinica Pravni poslovi;

1) Samostalni referent za pravne poslove, samostalni referent 2 – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Mostaru, Sektor za imovinsko-pravne poslove, Služba za pravne poslove,

2) Samostalni referent za zastupanje, samostalni referent 2 – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Mostaru, Sektor za imovinsko-pravne poslove, Služba za zastupanje,

3) Samostalni referent za kadrovske poslove, Samostalni referent 2 – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Mostaru, Sektor za kadrovske i opće poslove, Služba za kadrovske poslove,

– Organizacijska jedinica Proizvodnja električne energije;

4) Samostalni inženjer 3 – 1 izvršitelj, s mjestom rada na HE Sliv Neretva, Pogon HE Peć Mlini,

5) Tehničar 2 – 1 izvršitelj, s mjestom rada na HE Sliv Neretva Mostar,

6) Samostalni inženjer 3 u pogonu – 1 izvršitelj, s mjestom rada na HE Sliva Vrbas, Pogon HE Jajce 2,

7) Samostalni inženjer 1 – 1 izvršitelj, s mjestom rada na HE Sliva Vrbas,

8) Dežurni monter 2 – 1 izvršitelj, s mjestom rada na HE Sliva Vrbas, Pogon HE Jajce 1.

– Organizacijska jedinica Distribucija električne energije;

9) Samostalni referent 1 (za osnovna sredstva) – 1 izvršitelj, DP JUG – Sektor za financijske i računovodstvene poslove – Služba za računovodstvo.

Opći uvjeti:

  1. Da je državljanin BiH
  2. Da ima navršenih 18 godina života

Posebni uvjeti:

– za radna mjesta pod rednim brojem 1), 2) i 3): VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu,

za radno mjesto pod rednim brojem 4): VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, građevinski fakultet, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima,

za radno mjesto pod rednim brojem 5): SSS strojarska škola, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima,

za radno mjesto pod rednim brojem 6): VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet smjer: energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

za radno mjesto pod rednim brojem 7): VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, strojarski fakultet, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima,

za radno mjesto pod rednim brojem 8): KV (III stupanj), strojarska škola, smjer: tokar, 6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

za radno mjesto pod rednim brojem 9): VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom rednoga broja, naziva radnoga mjesta i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis – s adresom i telefonskim brojem;
  • diplomu/svjedodžbu
  • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Sljedeće dokumente ne treba dostavljati je ne mogu poslužiti kao valjan dokaz:

– Kao dokaz radnoga iskustva ne dostavljati:

  • radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo;
  • ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnoga odnosa jer dokazuju samo početak rada i naziv radnog mjesta, ne i trajanje istog;
  • sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnoga odnosa jer dokazuju samo trenutak prestanka radnoga odnosa i ne mogu biti valjan dokaz o radnome iskustvu,
  • dokumente koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije točno navedeno sljedeće: osnovni podaci o prethodnom poslodavcu, stupanj školske spreme u okviru radnoga mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnoga mjesta, precizirano razdoblje trajanja radnoga odnosa, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnoga iskustva.

 

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Rok je za dostavljanje prijava 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas – za radno mjesto pod rednim brojem ____

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16) i aktima Društva.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 27. Travanj 2018
Kategorija Novosti, Press
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.