Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 26/16 i 89/18), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19), članka 7., 7a. i 7b. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i I-7220/19 od 10. lipnja 2019. godine) i Odluke Uprave Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-9703/19 od 19. rujna 2019. godine

r a s p i s u j e se

J A V N I O G L A S

za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

Organizacijska jedinica

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA OPIS POSLA
1. Referent 2, Referent za materijalno, financijsko knjigovodstvo i stalna sredstva, HE Sliv Neretva, Sektor za ekonomsko- financijske poslove, Služba za ekonomsko financijske poslove  

1

 

Mostar

VŠS/prvi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, rad na računalu.

Bez radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

Vođenje materijalne i financijske evidencije knjigovodstvenih promjena, vođenje evidencije stalnih sredstava, knjiženje dokumenata i izrada računovodstvenih izvješća sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima, usklađivanja knjigovodstvenih evidencija.

Radni se odnos zasniva na razdoblje od 1 (jedne) godine.

Uvjeti

Opći uvjeti:

– da je državljanin BiH

– da ima navršenih 18 godina života

– da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnoga mjesta za koje se provodi postupak prijama u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)

Posebni uvjeti:

– kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkoga staža

– da kandidat nema radnoga iskustva u struci

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici JP EP HZHB d.d. Mostar – www.ephzhb.ba Obrazac prijave na javni oglas i u uredu protokola na adresi Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6 – A, 88 000 Mostar), kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis – s adresom i telefonskim brojem
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • diplomu o traženom stupnju stručne spreme (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije), a kandidati koji su obrazovanje stekli po bolonjskom procesu dužni su uz diplomu dostaviti i dodatak diplomi
  • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave bit će odbačene zaključkom.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A, 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na javni oglas za radno mjesto

____________________pod rednim brojem _____________

(naziv radnoga mjesta) (redni broj u javnome oglasu)

 

 

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 13/19) i aktima Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 20. Rujan 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.