Prodaja rabljenih motornih vozila

Prodaja rabljenih motornih vozila

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-6475/18 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila

licitacijom raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-prvi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP VOZILA

God.

proizv.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija vozila i

kontakt osoba

1. Osobni automobil

LADA NIVA

2004. 582-J-257 Vozilo nije u voznom stanju

700,00

Mostar

Toni Leko

063 415 806

2 Teretnii automobil

IVECO DAILY 35,10

1996. 723-J-345 Vozilo nije u voznom stanju 1 100,00 Mostar

Toni Leko

063 415 806

3 Osobni automobil

RENAULT EUROPA 19

1997. Vozilo nije u voznom stanju 400,00 Rama

Bandić Josip

063 482 191

4 Osobni automobil

MITSUBISHI CARIZMA

1999. Vozilo nije u voznom stanju 200,00 Široki Brijeg

Frano Slišković

063 045 931

 

5 Osobni automobil

VW GOLF

2008. Vozilo je u voznom stanju 8 000,00 Mostar

Mario Primorac

063 127 721

6 Osobni automobil

ŠKODA OCTAVIA 2,0

2006. Vozilo je u voznom stanju 6 500,00 Mostar

Mario Primorac

063 127 721

Ponude dostaviti u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, Mile Budaka 106A, Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 18.10. 2018 godine (četvrtak) do 1130 sati.

Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj, te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji – prvi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 18.10.2018 godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (upravna zgrada), Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 11. Listopad 2018
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.