Redovita, 28. skupština Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar

Redovita, 28. skupština Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar

Na temelju članka 229. i članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), a u svezi s člankom 78. i člankom 79. Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici dana 2. lipnja 2016. godine donio Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

OBAVIJEST

o sazivanju 28. (redovite) skupštine Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

 

Skupština Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, održat će se dana 29. lipnja (srijeda) 2016. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11. 00 sati.

 

Za rad Skupštine predložen je sljedeći

DNEVNI RED
  1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
  2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) predsjednika Skupštine

b) dva ovjerivača zapisnika

  1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju za I.-XII. mj. 2015. godine, uz Izvješće neovisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine, te izvješća Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju Društva;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu i financijskim izvješćima za 2015. godinu
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar sukladno Zakonu o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15).

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnoga reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se nakon objave ove obavijesti u obliku ovjerene pisane IZJAVE potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.

Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/335-781, adresa: JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom “Za Skupštinu”.

Dopuna Dnevnoga reda

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Glasovanje

Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.

Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A. Osim uvida, dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku ovjerene pisane IZJAVE, koje su potpisali dioničari – vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određena za održavanje Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Federacije Bosne i Hercegovine, na mrežnoj stranici Društva kao i dodatnu objavu pod uvjetom i na način propisan od Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

 

Predsjednik

Božo Perić, dipl. ing. el.

  • Detalji vijesti
Napisano 5. June 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.