Reklamiranje javni poziv

Reklamiranje javni poziv

Na temelju članka 112. Statuta Javnog poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo, a u cilju realizacije planiranih sredstava Društva za 2008. godinu namijenjenih za reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini, Uprava društva, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini

1. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini.

2. Cilj prikupljanja ponuda za reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini je promoviranje djelovanja i stvaranje pozitivnog odnosa prema Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, kao pružatelju javne usluge opskrbe električnom energijom svih potrošača na području svoga djelovanja.

3. Pravo sudjelovanja na ovom javnom pozivu ostvaruju znanstvene, športske, kulturne, humanitarne i druge organizacije registrirane sukladno zakonskim propisima, sa sjedištem na području djelovanja /opskrbe električnom energijom/ Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar i koje će reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini vršiti na području djelovanja /opskrbe električnom energijom/ Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar.

4. Ponuda za reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini treba da sadrži: a) Način organizacije i provedbe reklamiranja i promidžbe Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar u 2008. godini /plan, projekt i sl./, b) Datum početka i datum završetka reklamiranja i promidžbe Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar u 2008. godini, c) Prikaz troškova i ukupnu cijenu reklamiranja i promidžbe Društva Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar u 2008. godinu

5. Pored ponude iz točke 4. ovog javnog poziva, podnositelj ponude je dužan dostaviti i slijedeću dokumentaciju: – presliku rješenja o registraciji znanstvene, športske, kulturne, humanitarne i druge organizacije, – presliku rješenja o poreznoj registraciji, – presliku obavijesti o razvrstavanju prema djelatnosti, – presliku uvjerenja o registriranju poreskog obveznika kao PDV obveznika, ukoliko se radi o PDV poreskom obvezniku, – uvjerenje od uredno izmirenim porezima od Porezne uprave F BiH, ne starije od 3 mjeseca, računajući do dana dostavljanja ponude, – izjavu o namjenskom utrošku sredstava potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

6. Komisija koju će imenovati Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar razmotri će sve pristigle ponude, ocijeniti ispunjavanje uvjeta javnog poziva i dostaviti prijedlog Upravi Društva koja će donijeti konačnu odluku o izabranim korisnicima sredstava sa kojim će se zaključiti Ugovor kojim će se bliže odrediti nacin plaćanja i druga međusobna prava i obveze, te kontrola namjenskog utroška sredstava.

Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar zadržava pravo da prije donošenja konačne odluke o izboru kandidata zatraži dodatne podatke i pojašnjenja, te zadržava pravo odbijanja ponuda.

7. Ovaj poziv objavljuje se u jednom od dnevnih listova i ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Javno poduzeće „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, sa naznakom: „Ponuda za reklamiranje i promidžbu Društva u 2008. godini.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti na telefon: 036 335-740.

Uprava Društva

  • Detalji vijesti
Napisano 18. July 2008
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.