U 2020. godini EPHZHB poslovao pozitivno

U 2020. godini EPHZHB poslovao pozitivno

Danas je održana 44. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar kojom je predsjedala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH. Nakon izbora radnih tijela Skupštine, donesena je Odluka o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu, koje uključuje nekoliko izvješća: Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2020. godinu i Izvješće nezavisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, te izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2020. godinu.

Unatoč lošoj hidrologiji i svim posljedicama koje je donijela pandemija COVID-19, EPHZHB je u prošloj 2020. godini uspješno poslovao. Prema riječima Ante Tutiša, izvršnoga direktora za Ekonomske poslove, EPHZHB je u 2020. godini poslovao uspješno s ostvarenom dobiti od 821.883 KM, istaknuvši neke pokazatelje: Ostvarena proizvodnja u našim pogonima iznosila je 1.681,43 GWh, što je bilo manje od planiranog za 18,4 %. Distribucijska potrošnja u razdoblju 2020. godine iznosila je 1.352,59 GWh i manja je od planiranog za 3,9 %. Potrošnja kupaca na 110 kV i više iznosila je 17,22 GWh. Nabavljeno je 857,39 GWh, što je u odnosu na planirano više za 60 %, a prodano je 895,75 GWh električne energije odnosno 7,3 % više od Plana. Gubitci električne energije na mreži distribucije iznosili su 9,12 % od preuzete električne energije, sukladno Planu. Stupanj naplate ostvaren je u iznosu od 99,28 %. Na dan 31. prosinca 2020. godine u Društvu je bilo uposleno 2.192 radnika, što je u skladu s Planom… Ostvarena investicijska ulaganja u 2020. godini iznosila su 33,4 milijuna KM što je za 42,7 % manje od planiranih. Iz vlastitih sredstava investirano je 21,12 milijuna KM, iz kreditnih sredstava 9,81 milijuna KM, te iz ostalih izvora 2,47 milijuna KM.”

Istaknuto je da je mišljenje revizora za financijska izvješća pozitivno. Predsjednik Nadzornoga odbora Božo Perić dao je detaljno obrazloženje Izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva za 2020. godinu, dok je Izvješće o radu Odbora za reviziju Društva za 2020. godinu nazočnima obrazložio predsjednik Odbora za reviziju Vedran Smiljanić.

Odluka o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju EPHZHB u 2020. godini donesena je većinom glasova. Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2020. godine usvojena je jednoglasno, prema izvješću direktora za Ekonomske poslove gdje je naglašeno da će se ostvarena dobit rasporediti na zakonske rezerve i na pokriće akumulirana gubitka.

  • Detalji vijesti
Napisano 15. June 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.