Pravni poslovi

Organizacijska jedinica za pravne poslove čiji rad organizira i koordinira izvršni direktor, poslove iz svog djelokruga obavlja kroz: Ured izvršnoga direktora, Sektor za imovinsko-pravne poslove, Sektor za kadrovske i opće poslove, Sektor za odnose s javnošću i Sektor za zaštitu.


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.