Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila- drugi krug

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila- drugi krug

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-6475/18 licitacijom raspisuje:  

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila

-drugi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:
R.br. Vrsta, marka i tip vozila Godina proizvodnje Reg.broj Stanje ispravnosti vozila Početna cijena (KM) Lokacija vozila i kontakt osoba
  1. Osobni automobil LADA NIVA 2004.     582-J-257 nije u voznom stanju     400,00   Mostar Toni Leko 063/415 806
  2. Teretni automobil IVECO DAILY 35,10 1996.   723-J-345 nije u voznom stanju       700,00   Mostar Toni Leko 063/415 806
  3. Osobni automobil RENAULT EUROPA 19 1997.         nije u voznom stanju   200,00   Rama Josip Bandić 063/482191
  4. Osobni automobil MITSUBISHI CARIZMA 1999. 069-K-050 nije u voznom stanju   100,00 Široki Brijeg Frano Slišković 063/045 931
  5. Osobni automobil VW GOLF 2008. 371-T-750 nije u voznom stanju   5.000,00 Mostar Mario Primorac 063/127 721
    Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, upravna zgrada, Mile Budaka 106 A Mostar ili osobnom dostavom na protokol najkasnije do 10.1.2019.(četvrtak) do 11.30 Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji), ime i prezime, adresu i telefonski broj te naziv poduzeća (za pravne osobe), ponuditelja, s naznakom ne otvaraj. Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženo brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu punuditelja radi povrata novca na ime jamstva. Nepravodobne ponude neće se razmatrati. Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod Unicredit Banke d.d. Mostar s naznakom jamstvo za sudjelovanje na licitaciji- drugi krug. Ponuditelju, koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva, na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupopordajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a nevedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije. Motorna se vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 10.1.2019. (četvrtak) u 12.00 u prostorijama JP Eelektroprivreda HZHB d.d. Mostar- upravna zgrada Mile Budaka 106 A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji. S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljnjij na najtječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupopodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije pruzimanje vozila. Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju s, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.
  • Detalji vijesti
Napisano 20. December 2018
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.